Predstavitev katedre

Katedra za pediatrijo Medicinske fakultete v Ljubljani

(1945 - 2008)

Uvod

Pediatrija se je ločila od interne medicine pred približno 150 leti zaradi spoznanja, da potekajo nekatere bolezni, ki jih povzročajo isti povzročitelji, pri otrocih povsem drugače, kot pri

odraslih. Prva otroška bolnišnica je bila ustanovljena v Parizu leta 1803, na Slovenskem pa kmalu pozneje, leta 1865,  v Ljubljani na Poljanski cesti (dr. Viljem Kovač). 1874 je bila zgrajena v Ulici stare pravde Elizabetina otroška bolnišnica, ki se je kasneje preimenovala v Mestno otroško bolnišnico.

 

Prvi slovenski pediater prof. dr. Bogdan Derč (1880 -1958) se je rodil v Ljubljani, študij medicine je končal v Grazu 1904, iz pediatrije se je izpopolnil na Dunaju in v Grazu. V Ljubljano se je vrnil leta 1907, delo pediatra je opravljal le ambulantno, saj je bila Elizabetina otroška bolnišnica v rokah nemških zdravnikov. Šele leta 1919, po 1. svetovni vojni,  se je lahko zaposlil v otroški bolnišnici v Ulici stare pravde v Ljubljani, kjer je bil imenovan za prvega slovenskega predstojnika bolnišnice.

 

1 USP

Slika 1: 1. Otroška bolnišnica v Ulici stare pravde v Ljubljani, kjer je bil tudi sedež 1. Katedre za pediatrijo po preimenovanju bolnišnice v Pediatrično kliniko leta 1945

 

Prvih 6 dekad Katedre za pediatrijo MF

Nepopolna Medicinska fakulteta v Ljubljani leta 1919 še ni uvedla pouka pediatrije. To se je zgodilo šele po formiranju popolne Medicinske fakultete po 2. svetovni vojni, ko je bil imenovan prof. dr. Bogdan Derč 31. 7. 1945 za prvega profesorja pediatrije in predstojnika  Katedre za pediatrijo. Mestna otroška bolnišnica se je takrat preimenovala v Pediatrično kliniko. Prof. dr. Derč je v nastopnem govoru ob izvolitvi v naziv profesorja pediatrije z naslovom "Pomen in vzpon pediatrije" osvetlil pomen preventive, kurative in rehabilitacije bolnih otrok in mladostnikov – takozvane unitaristične pediatrije, kar velja še danes. Žal je bil med drugim zaradi odklanjanja oskrbe otrok v "otroških jaslih" in poudarjanja pomena dojenja za optimalen razvoj otrok (nula salus infantis nisi cura matris lactantis) predčasno upokojen leta 1947. Z odlokom je prevzel nadzor nad  Katedro za pediatrijo takratni profesor interne medicine Ljudevit Merčun, samo katedro je vodil dr. Marij Avčin in kasneje dr. Lev Matajc.

 

2 Derc2 avcin

Sliki 2 in 3: Prva predstojnika Katedre za pediatrijo MF prof. dr. Bogdan Derč (1945-1947) in prof. dr. Marij Avčin (1947-1977)

 

Prof. Avčinu so se na Pediatrični kliniki, ki je bila locirana od leta 1951 na Vrazovem trgu in dograjena leta 1956, pridružili številni sodelavci, ki so bili tudi člani katedre: prof. dr. Krista Kocijančič (od 1.8.1950 do 30.9.1977), prof. dr. Lev Matajc (od 1.4.1954 do 6.2.1984), prof. dr. Jože Jeras (od 1.7.1956 do 4.5.1989),  prof. dr. Milan Šilc (od 1.2.1958 do 31.8.1991), prof. dr. Zora Konjajev (od 1.10.1959 do 31.8.1982) in prof. dr. Majda Kmet Benedik (od 1.10.1959 do 29.2. 1984).

 

4 Vrazov

Slika 4: Pediatrična klinika na Vrazovem trgu, kjer je locirana Katedra za pediatrijo zadnjih 50 let

 

Prof. dr. Marij Avčin je  bil član Katedre za pediatrijo od 22.8.1946, samo katedro pa je vodil od leta 1947 do 30.9.1977. 1.1.1965 je postal prodekan Medicinske fakultete, od 1.12.1965 je bil eno mandatno obdobje dekan Medicinske fakultete. Prof. dr. Avčina je nasledil kot predstojnik katedre prof. dr. Lev Matajc, v obdobju od 1977 do 1981.  V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja se je vključilo v delo katedre več novih sodelavcev:  prof. dr. Darja Fettich (od 1.4.1971 do 29.6.1989), prof. dr. Milan Štrukelj (od 1.7.1972 do 30.9. 1997), asist. prim. dr. Ivica Tivadar (od 15.10.1973 do 29.6.1989),  prof. dr. Ciril Kržišnik (od 1.2.1977),  asist. prim. Iztok Jakša (od 1.12.1978 do 31.8.1995) in prof. dr. Marjan Prodan (od 22.6.1978 do 1.8. 1995) Za prof. dr.Matajcem je vodil Katedro za pediatijo prof. dr. Jože Jeras (od 1981 do 1989).

 

6 Matajc5 Jeras

Sliki 5 in 6:  Predstojnika  katedre v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja

prof. dr. Lev Matajc (1977-1981) in prof. dr. Jože Jeras (1981-1989)

 

Naslednja  predstojnika  katedre sta bila prof. dr. Marjan Prodan (1989 -1993) in prof. dr. Ciril Kržišnik od 1994 dalje.

 

7 Prodan7 Krzisnik

Sliki 7 in 8: Prof. dr. Marjan Prodan (1989 -1993)  in prof dr. Ciril Kržišnik (1994 -)

 

V osemdesetih letih in kasneje v devetdesetih letih so postali člani katedre še naslednji sodelavci: asist. prim. Marijana Kuhar (od 1.12.1984 do 30.9.1993), prof. dr. David Neubauer (od 1.9.1987 -), asist. dr. Borut Bratanič (od 1.12.1989 -), asist. Lada Cindro (od 1.7.1990 do 15.2.1995), doc. dr. Janez Primožič (od 1.7.1990 -),  prof. dr. Tadej Battelino(od 1.10.1994 -), doc. dr. Zvonka Rener-Primec (od 1.10.1995 -), doc. dr. Janez Jazbec (od 1.4.1996 -), doc. dr. Štefan Grosek (od 15.12. 1997 -), asist. prim. mag. Polona Brcar (od 31.12.1997 do 30.9.2005) in asist. mag. Uroš Mazić (od 1.10.1998 do 31.1.2008).

 

9 katedra

Slika 9: Člani Katedre za pediatrijo MF – oktober 1998

Zadnja vrsta od leve: prof. dr. David Neubauer,  prof. dr. Tadej Battelino, doc. dr. Janez Primožič, asist. dr. Borut Bratanič, doc. dr. Janez Jazbec, asist. mag. Uroš Mazić, doc. dr. Štefan Grosek. Prva vrsta z leve: asist. prim. mag. Polona Brcar, prof. dr. Ciril Kržišnik, tajnica katedre ga. Breda Stergar, doc. dr. Zvonka Rener Primec.

 

V zadnji dekadi so postali člani katedre še: doc. dr. Tadej Avčin (od 1.3.2006 -), prof. dr. Tomaž Podnar (od1.12.2006 do 12.9.2008), doc. dr. Rok Orel (od 1.4.2008 -) in asist. dr. Gregor Novljan (od 1.10.2008 -).

Tajniško dejavnost katedre je z delno zaposlitivjo vodila sprva gospa Silva Korinšek, nato v osemdestih letih gospa Nada Lipar, od leta 1994 do 2000 gospa Breda Stergar, od takrat dalje pa je tajnica katedre gospa Branka Kenda. Uslužbenka katedre je od leta 1972 dalje tudi fotografinja gospa Gertruda Heimer.

 

Dosedanji predstojniki katedre so bili : prof. dr. Bogdan Derč (1945 - 1947), prof. dr. Marij Avčin (1947 - 1977),  prof. dr. Lev Matajc(1977 -1981) prof. dr. Jože Jeras (1981-1989),  prof. dr. Marjan Prodan (1989 -1993),  prof. dr. Ciril Kržišnik (1994 - )

 

Katedra za pediatrijo MF danes

Na katedri so zaposleni trije učitelji:  prof. dr. Ciril Kržišnik (predstojnik), prof. dr. David Neubauer, prof. dr.Tadej Battelino. Osem članov katedre ima asistentsko mesto:  doc. dr. Zvonka Rener Primec, doc. dr. Janez Primožič, doc. dr. Janez Jazbec, doc. dr. Štefan Grosek, asist. dr. Borut Bratanič, doc. dr. Tadej Avčin, doc. dr. Rok Orel in asist. dr. Gregor Novljan.

 

10 Katedra

Slika 10: Katedra za pediatrijo MF - oktober 2008

Zadnja vrsta od leve: doc. dr. Štefan Grosek, doc. dr.Tadej Avčin, doc. dr. Rok Orel, doc. dr. Janez Jazbec, prof. dr. Tadej Battelino, asist. dr. Borut Bratanič, asist. dr. Gregor Novljan.

Sedijo v prvi vrsti z leve: doc. dr. Janez Primožič, tajnica ga. Branka Kenda,  prof. dr. Ciril Kržišnik, doc. dr. Zvonka Rener Primec, prof. dr. David Neubauer.

 

Sodelavci, ki so habilitirani na katedri in tudi sodelujejo pri pouku so naslednji: doc.dr. Darja Paro, asist. Natalija Krajnc, asist. mag. Mirjana Perkovič Benedik, asist. dr. Barbara Gnidovec Stražišar, asist. dr. Marta Macedoni Lukšič, asist. dr. Damjan Osredkar, asist. mag. Mihael Rogač, doc. dr. Samo Vesel, asist. mag. Andreja Borinc Beden, asist. mag. Matjaž Homan, asist. Jernej Brecelj, asist. mag. Mojca Žerjav Tanšek, asist. dr. Nataša Uršič Bratina, asist. mag. Nevenka Bratanič, asist. dr. Magdalena Avbelj, asist. dr. Primož Kotnik, asist. mag. Lidija Kitanovski, asist. dr. Veronika Velenšek Prestor, asist.Vladan Rajič, prof. dr. Rajko Kenda, asist. dr. Anamarija Meglič, asist. dr. Rina Rus, asist. dr. Tanja Kersnik Levart, prof. dr. Metka Derganc, asist. mag. Gorazd Kalan.

 

Katedra za pediatrijo izvaja pouk pediatrije v 5. letniku medicine in dentalne medicine. V 9. semestru so v okviru rednega osnovnega programa za študente medicine predstavljena najpomembnejša poglavja pediatrije v obliki predavanj s prikazom kliničnih primerov (60 ur). V izbirnem programu so predstavljena posamezna izbrana, ozko usmerjena področja pediatrije za študente, ki jih to zanima (30 ur). V 10. semestru v okviru takozvanih blokov pediatrije potekajo štiritedenske praktične vaje pediatrije na pediatričnih oddelkih 6 ur dnevno, vključno z dvema urama seminarja iz urgentnih pediatričnih področij,  ki ga pripravijo 2-3 študentje pod nadzorom mentorja – učitelja ali asistenta. Študentje sodelujejo skupaj s specializanti pediatrije, ko so na vajah na kliniki,  pri vsakodnevnih kliničnih konferencah. Pri praktičnih vajah, ki jih vodijo asistenti, učitelji pa tudi klinični zdravniki je 6 – 9 študentov. Vaje potekajo na vseh oddelkih Pediatrične klinike, Kliničnem oddelku za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo UKC, v predšolskih in šolskih dispanzerjih Zdravstvenega doma Ljubljana in v Centru Dolfke Boštjančič v Dragi pri Igu.

 

Pouk na odseku za dentalno medicino poteka v zimskem semestru za študente  5. letnika v obliki predavanj s prikazom kazuistike in seminarjev, ki jih pripravijo študentje sami v skupini po 3 – 5 pod nadzorom mentorja – asistenta ali učitelja.

 

Katedra za pediatrijo organizira skupaj z Zdravniško zbornico in drugimi institucijami program in vodenje večjega dela specializacije iz pediatrije. Zadnja leta je v povprečju 120 do 130 specializantov pediatrije.

 

Katedra organizira tudi vsako leto stalno podiplomsko izobraževanje iz pediatrije, ki ga je uvedel v obliki pediatričnih seminarjev že leta 1962 prof. dr. Matajc, kasneje se je izobraževanje preimenovalo v takozvane Derčeve dneve. Izobraževanje je namenjeno pediatrom, šolskim zdravnikom, splošnim in družinskim zdravnikom, medicinskim sestram in vsem drugim, ki delujejo na področju otroškega in mladinskega zdravstva. Sprva so bila objavljena predavanja v obliki zbornika, zadnjih  dvajset let pa v obliki publikacij "Izbrana poglavja iz pediatrije", ki imajo status učbenika Medicinske fakultete za poglobljeni študij pediatrije na do in podiplomskem nivoju. V okviru katedre potekajo tudi podiplomska izobraževanja za posamezna področja kot so npr. pediatrična alergologija, šola astme in druga, kar katedra tudi  objavi  v obliki knjig oziroma učbenikov. Katedra tudi organizira podiplomski tečaj preventivnih vsebin "Javno zdravje otrok, mladostnic in mladostnikov", kar sodi v okvir specializacije iz pediatrije.

 

V zadnjih desetih letih se je povečalo število članov katedre od 10 na 14. Katedra se je okrepila s stalno zaposleno tajnico, znatno se je povečalo število nazivnih asistentov in sodelavcev, ki sodelujejo pri pouku pediatrije. Uveden je bil praktični izpit iz pediatrije, ki mu sledi v primeru pozitivnega rezultata praktični del izpita, ki ga opravijo študentje medicine pri asistentih in teoretični del, ki ga izvedejo učitelji pediatrije.

 

Pri pouku dentalne medicine so bili uvedeni seminarji, ki jih pripravijo študentje, temo dopolnjujejo asistentje in učitelji s podatki iz svojih kliničnih izkušenj. V okviru katedre in klinike so bile uvedene vsakodnevne klinične konference s prikazom klinične kazuistike, predstavitivijo sodobnih strokovnih doktrin, predvsem urgentne medicine v pediatriji in "MM konferencami" – patoanatomskimi konferencami, s kliničnimi poročili in analizami bolnikov, ki so umrli na Pediatrični kliniki.

 

Katedra za pediatirjo je v sodelovanju s kliniko omogočila študenton medicine vključitev v določena raziskavalna dela tudi v okviru Prešernovih nagrad za študente. Veliko mladih raziskovalcev, ki so bili vključeni tudi v klinično delo je postalo uspešnih  klinikov, kasneje pa so tudi kvalitetno raziskovalno delovali.

 

Člani katedre so sodelovali v različnih domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih, organizirali so številna strokovna srečanja doma in v tujini, sodelovali tudi pri ustanovitvi pediatričnih strokovnih združenj in edukacijskih programov.

 

Raziskovalna in strokovno-organizacijska dejavnost članov Katedre za pediatrijo MF

Prof. dr. Ciril Kržišnik:

Domači projekti in raziskave - nosilstvo:

- Dnevni ritem kortizola pri juvenilnih diabetikih, Pediatrična klinika, UKC Ljubljana (1978-1980)

- Glikolizirani hemoglobin v eritrocitih različne starosti - novi parameter presnovne urejenosti sladkorno bolnih otrok in mladostnikov, Pediatrična klinika, UKC Ljubljana (1980-1987)

- Epidemiologija inzulinsko odvisnega diabetesa pri otrocih v Sloveniji, Pediatrična klinika, UKC Ljubljana  (1988-1991)

- J3-7880 -Ugotavljajne biokemičnih in elektrofizioloških parametrov pri kronično bolnih otrocih in mladostnikih,  Pediatrična klinika, UKC Ljubljana (1996-2001)

- L3-2091 -Vpliv mlečnih nadomestkov na maščobno kislinski status nedohranjenih dojenčkov, Pediatrična klinika, UKC Ljubljana (2000-2002)

- J3-4512 - Endemska golša in preskrbljenost z jodom pri slovenskih otrocih ob vstopu v srednjo šolo, Pediatrična klinika, UKC Ljubljana, (2002-2005)

 

Mednarodne študije in projekti:

- Molekularno genetska študija dedne pritilikavosti na otoku Krku (Ljubljana, Reka, Tel Aviv, Atlanta). Vodja raziskave 1989-1998.

- EURODIAB – ACE            diabetološki epidemiološki raziskovalni projekt EU s sedežem v Odense na Danskem. Vodja – predstavnik Slovenije 1989-1995.

- EURODIAB - diabetološki epidemiološki raziskovalni projekt EU s sedežem v Pescsi na Madžarskem. Vodja – predstavnik Slovenije 1995-2008

- DIAMOND – globalni mednarodni diabetološk epidemiološki projekt WHO –IDF s sedežem v Pittsburghu ZDA. Predstavnik Slovenije 1990-2001.

- KIGS – mednarodni študijski projekt – motenj  rasti s sedežem v Stockholmu, Švedska. Predstavnik Jugoslavije 1989 -1991 in Slovenije 1991- 2008.

- Klinična učinkovitost rekombinantnega IGF-1 pri zdravljenju rezistence na rastni hormon- multicentrična globalna študija. Predstavnik Slovenije 1990-1997.

 

Organizacija pomembnih strokovnih združenj in strokovnih srečanj:

- Ustanovni član Združenja za pediatrično in adolescentno endokrinologijo Alpe-Adria s sedežem v Trstu 1990.

- Ustanovni član srednjeevropskega združenja za pediatrično endokrinologijo MESPE s sedežem na Dunaju, Pragi in Ljubljani 1994.

- Ustanovni član Sredozemskega združenja za pediatrično endokrinologijo (Španija, Francija, Italija, Slovenija, Grčija, Turčija, Izrael) 1995.

- Predstavnik Slovenije v Mednarodnem svetu kateder pediatrije Medicinskih fakultet s sedežem v Detroitu od leta 1998.

- Predsednik organizacijskega in strokovnega odbora 15. letnega srečanja Mednarodnega združenja za študij diabetesa pri otrocih ISGP-ISPAD, Bled 1989

- Predsednik organizacijskega in strokovnega odbora 3. in 8. letnega srečanja MESPE na Bledu, 1996 in 2001.

Predsednik lokalnega organizacijskega odbora:

-       2. Svetovni kongres preprečevanje diabetesa in komplikacij

-       4. Kongres imunološkega diabetološkega združenja, Finggi, Italija 1999.

- Predsednik organizacijskega odbora 2. srečanja Mediteranskega združenja za pediatrično in adolescentno endokrinologijo PEMS, Portorož, 2000.

- Predsednik organizacijskega in strokovnega odbora 42. letnega srečanja ESPE, Ljubljana, 2003.

- Predsednik organizacijskega in strokovnega odbora 13. letnega srečanja "Pediatric research of Central European Countris" Bled, 2004

 

Ostale pomembene aktivnosti:

- Član  Znanstveno-pedagoškega sveta Univerze V Ljubljani od leta 1992-1994.

- Vodja raziskovalne skupine na Pediatrični kliniki UKC.

- Ustanovitelj in predsednik sklada za novogradnjo Pediatrične klinike 1994-1996, od tedaj predsednik strokovnega sveta.

- Predsednik RSK za pediatrijo od 1994 do 2002.

- Član študijske komisije MF od leta 1990, v obdobju 1992-1994 njen predsednik

- Član habilitacijske komisije MF od 200-2006.

- Član komisije MF za ekspertna mnenja od 2006.

- Nacionalni koordinator za specializacijo iz pediatrije pri Zdravniški zbornici.

- Avtor Medicinsko-funkcionalnega programa za izgradnjo Nove pediatrične klinike Ljubljana,  Slov. Pediatr. 1998;5(1-2): 6-15.

Nagrade in priznanja:

- Nagrada Mestne raziskovalne skupnosti Ljubljana za sodelovanje pri realizaciji neonatalnega screeninga za hipotireozo v Sloveniji, Ljubljana, 1987.

- Nagrada  za pedagoško delo SOVA, Slovenskega društva za visokošolsko didaktiko, Ljubljana, 1999.

- Lavričevo prizanje za pedagoško delo s študenti MF -2007.

 

Skupno število bibliografskih enot 374, od tega 60 v SCI revijah

Število citatov v SCI revijah do 1.1.2008: vsi 1380, čisti 1143, čisti citati na avtorja 45,75.

Prof. dr. Tadej Battelino:

Projekti, finansirani s strani ARRS – nosilec:

- J3-9663 - Genetsko in morfološko ozadje kroničnih bolezni pri otrocih in mladostnikih 1.1.2007 - 31.12.2009

- J3-6072 - Genetsko ozadje kroničnih bolezni pri otrocih in mladostnikih II 1.1.7.2004 - 30.6.2007

-  J3-3096 - Genetsko ozadje kroničnih bolezni pri otrocih 1.7.2001 - 30.6.2004

- L3-2003 - Razvoj rutinskih metod za dolocanje presnovkov galaktoze in genotipizacijo galaktozemij 1.1.2000 - 30.6.2002

- J3-1199 - Sladkorna bolezen pri otrocih in mladostnikih 1.1.1999 - 30.6.2001

Program, finansiran s strani ARRS – nosilec:

- P3-0343 - Eiologija, zgodnje odkrivanje in zdravljenje bolezni pri otrocih in mladostnikih 1.1. 2009 – 31.12.2011

 

Projekti finansirani s strani Evropske skupnosti - sodelovanje:

- EUBIROD  2007115  2008 – 2011

- InForm A/100875  2007 – 2010

Mednarodni projekti in sodelovanje:

- Recherce des génes dont l'expression est controllé par les neutrophines dans les cellules beta. L'Aide qux Jeunes Diabetiques, Paris; Francija 1997, nosilec

- CEEPUS SLO-013, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, 1998-2000, nacionalni nosilec

- Raziskava učinka (faza II) delovanja zdravila DiaPep na bolnike z novoodkrito sladkorno boletnijo tip 1,Quintiles, Anglija (CRO), 1999-2002, nosilec

- CPT-C-peptide Trial, European Association for the Study of Diabetes, 2004-2006, evropski koordinator

- Diabetes Genetic Network, National Institute of Health, ZDA, 2004-2006, nacionalni nosilec

- The Guardcontrol Trial, evropska multicentrična raziskava, 2004-2005, nacionalni nosilec

Domače raziskave:

- Študija psevdohipoparatiroidizma pri otrocih in mladostnikih v R Sloveniji. UKC, Pediatrična klinika, 1988-1989, raziskovalec

- Študija tiroiditisa Hashimoto pri  otrocih in mladostnikih. UKC, Pediatrična klinika, 1990-1992, raziskovalec

- Spremljanje incidence sladkorne bolezni pri mladih, UKC, 2001 – 2008.

 

Organizacija pomembnih strokovnih srečanj:

- 1st International conference on advanced technologies and treatments for diabetes, ATTD, Praga, 2008, organizator

- Letno srečanje Mednarodnega združenja za diabetes pri otrocih in mladostnikih, ISPAD, Ljubljana, 2009, organizator

 

Ostale pomembne aktivnosti:

-Član »EASD council« (European Association for the study of diabetes) 2008 - 2011

- Predsednik Mednarodnega združenja za pediatrično endokrinologijo Srednje Evrope - MESPE, od 2007 do 2010

- Predsednik Sveta študentov 5. letnika MF  od 2004 do 2008

- Predsednik Razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo pri Ministrstvu za zdravstvo od 2006 do 2009.

 

Nagrade in prizanja:

- Študentska Prešernova nagrada za delo "Hipoparatiroidizem pri otrocih in mladostnikih v Sloveniji" 1999.

 

Skupno število bibliografiskih enot 348 od tega 63 v SCI revijah.

Število citatov v SCI revijah do 1.1.2008: vsi 692, čisti 575, čisti citati na avtorja 59,32.

Prof. dr. David Neubauer:

Domači projekti in raziskve - nosilstvo:

- Kardiorespirografija nedonošenčka in povezava z NNSD; Racionalizacija diagnostike, UKC, 1988

- OSAS - obstruktivna apneja v spanju pri otrocih in mladostnikih - Pediatrija, RSS, 1996

- J3-2340 - Neonatalna encefalopatija. MŠZŠ, (2000 – 2002)

- J3-3297- Zgodnja razvojno-nevrološka obravnava, MŠZŠ, (2001 – 2004)

- J3-6163 - Načini sledenja otrok z dejavniki tveganja v razvojnem obdobju, MŠZŠ,  (2004-2007)

Mednarodni projekti:

- ECAS - European Concerted Action on SIDS  (glavni koordinator: prof.Robert Carpenter, Unit of Epidemiology, Keppel Street, London) - nosilec slovenskega dela  projekta – 1995

- Neubauer D: Part of Multi Centre Research Study on development of infants of  the mothers exposed to Hg – Slovenian part of PHIME Study (joint project with Institute Josef Stefan, Ljubljana)

- INTER-REG programme: ALPE ADRIA DISABILITY NETWORK {Prof  Vladimiro Kosic – Coordinatore Gruppo progetto, Regione Friuli Venezia Giulia Presidente della Consulta regionale delle Associazioni dei disabili del FVG} Slovenski del: Uporaba ICF-CY pri mladini in mladih odraslih z nevroonkološko boleznijo (Use of ICF-CY in adolescents and young adults after neurooncological             disease)

- Projekt ARRS – Slovenija Hrvatska /ARRS/ 2009 -2011

- 7th Framework programmes (joined partner). Nosilec slovenskega dela projekta:

o      European network of reference for rare pediatric neurological diseases – nEUroped, (main coordinator: MC Lyon, France)

o      RESPECT, (main coordinator: John Chaplin, Goteborg, Sweden).

o      SCPE4 – NET, (main coordinator: Javier de la Cruz, Spain)

 

Organizacija mednarodnih simpozijev, kongresov, podiplomskih šol (= predsednik organizacijskega in/ali strokovnega odbora)

-  Soorganizacija Mednarodnega kongresa UMEMPS (Union of Middle East and Mediterranean Paediatric Societies), Bernardin 2001 (skupaj z Vidmar I in Derganc M)

-  Soorganizacija nevroznanstvenega simpozija Sinapsa-nevropediatrični del, October 2006, Ljubljana

- Organizacija Evropskega pediatričnega kluba za spanje (EPSC), Bled 2002

- Organizacija mednarodnih seminarjev IPOKRaTES:

(so-organizacija z Al Tawari AA in Simbruner G)

September 11-13, Turku, Finland – so-organizacija

 

Organizacija mednarodnih simpozijev:

-  From clumsiness to cerebral palsy, Ljubljana 2002

-  From genes via muscles to the clinical facts: Muscular dystrophies, Ljubljana 2003

-  Epileptiic syndromes and treatment with ketogenic diet, Ljubljana may 2006

-  Kuwait: Paroxysmal and developmental disorders in children, November 3-5, 2008, Kuwait - soorganizacija

-  Bruxelles: Ethical considerations of end-of-life decisions in neonatology - Workshop, December 12-13, 2008

 

Mednarodne podiplomske šole:

- Mednarodni podiplomski tečaj pedaitrične elektroencefalografije, januar-maj 2007, MF, Ljubljana

- Mednarodni doktorski študij Nevroznanost (soorganizacije); MF Ljubljana in MF Zagreb

 

Skupno število bibliografiskih enot 322 od tega 51 v SCI revijah.

Število citatov v SCI revijah do 1.1.2008: vsi 33, čisti 31, čisti citati na avtorja 9,95.

.

Doc. dr. Tadej Avčin:

Raziskovalni projekti – raziskave

- Raziskava v okviru magisterija, Ljubljana, 2001 - "Antifosfolipidna protitelesa v serumih zdravih otrok in otrok z juvenilnim idiopatičnim artritisom".

- Advanced Paeditric Life Support (APLS) Provider certificate 25. junij 2002

- Raziskava v okviru doktorata, Ljubljana, 2003 - "Podrobna specifičnost in pomen antifosfolipidnih protiteles v otroškem obdobju".

- L3-0624 – Sistemske imunske bolezni pri otrocih in mladostnikih.  (1.2.2008 -30.1.2011)

Organizacija srečanj:

- Organizator in predavatelj na podiplomskem tečaju »Pediatrična alergologija« v organizaciji Službe za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo, Pediatrična klinika UKC Ljubljana in medicinske fakultete Univerze v Ljubljani (Ljubljana 2001 & 2002; Debeli Rtič 2003).

- Predsednik organizacijskega odbora in predavatelj na J Project mednarodnem srečanju iz primarnih imunskih pomanjkljivosti (Ljubljana 2007)

Ostale pomembne aktivnosti:

- Nacionalni koordinator za Slovenijo v Paediatric Rheumatology International Trials

Organisation (PRINTO)

- Tajnik in član izvršnega odbora Juvenile Scleroderma Working Group of Paediatric

Rheumatology European Society (PRES)

- Nacionalni predstavnik za Slovenijo v Educationand Training Committe of Paeditric Rheumatology European Society (PRES)

- Glavni koordinator mednarodnega projekta z naslovom Register for Pediatric Patients with Antiphospholipid Syndrome (European Forum of  Antiphospholipid Antibodies and Lupus Working Group of  Paeditric Reumatology European Society)

Nagrade in priznanja:

- Oražnovo priznanje za najboljšega diplomanta Medicinske fakultete v Ljublljani 1997

Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani 1994

 

Skupno število bibliografijskih enot  126 od tega 41 v  SCI revijah.

Število citatov v SCI revijah do 1.1.2008: vsi 153, čisti 97, čisti citati na avtorja 17,27.

Doc. dr. Janez Jazbec:

Raziskave:

- Raziskava v okviru magisterija, Ljubljana, 1993: "Vpliv terapije z midekamicinom na potek pertusisnega sindroma"

- Raziskava v okviru doktorata, Ljubljana, 2004:  "Tveganje za sekundarno maligno  neoplazmo pri otrocih z rakom"

 

Druge pomembne aktivnosti:

- Predstavnik Slovenije v EMEA, London – Ekspertna skupina za pediatrijo, 2004-2007

- Predstavnik Slovenije v EMEA, London – Odbor za pediatrijo pri evropski agenciji za zdravila. od 1.6.2007 dalje

 

Skupno število bibliografijskih enot 99 od tega 29 v SCI revijah.

Število citatov v SCI revijah do 1.1.2008: vsi 55, čisti 49, čisti citati na avtorja 15,58.

Doc. dr. Janez Primožič:

Znanstveno raziskovalna dejavnost:

- Razvoj umetno ventiliranih novorojenčkov, raziskovalna naloga 1989-1991

- Mikročrpalka za doziranje medikamentov v perdiatrijo 1990-1993

- Zdravljenje respiratornega distresa odraslih (ARDS) z dušikovim monoksidom – multicentrični raziskovalni projekt EU in Univeze Denver Colorado, USA.

- Nedonošenček, dojenček, razvoj, hipoksija srca. Pors. Član raziskovalne skupine 1989 -1990

- Elastazni alfa – 1 proteinazni inhibitor, hipofosfatemija in citokini v zgodnji diagnostiki sepse novorojenčka. Član raziskovalne skupine, 1996-1997 in 1998-2006

 

Druga pomembna dejavnost:

- Predsednik Pediatrične sekcije Slovenskega Zdravniškega društva, 1983 -1987

- Ustanovni član sveta Evropskega združenja za pediatrično intenzivno terapijo s sedežem v Bruslju, 1982-1987

- Član skupine strokovnjakov za izdajo neodvisnih izvedeniških mnenj o kliničnem

preizkušanju zdravil, ki jih imenuje minister za zdravje Slovenije, 1997-2006

- Predsednik Komisije za medicinsko etiko UKC Ljubljana, od 2005 dalje

- Po sporazumu med UKC Ljubljana in Ministrstvom za zdravstvo Kuwaita organizator Enote za pedaitrično intenzivno terapijo otroške bolnišnice Al-Sabah v Kuwaitu, napisal zanjo delovni priročnik, 1988

- Predsednik organizacijskega odbora 11. Evropskega kongresa za pediatrično intenzivno terapijo v Ljubljani, 2002

Skupno število bibliografijskih enot  209 od tega 10 v SCI revijah.

Število citatov v SCI revijah do 1.1.2008: vsi 24, čisti 21, čisti citati na avtorja 4,85.

 

Doc. dr. Štefan Grosek:

Raziskave:

- Raziskava v okviru magisterija, Zagreb, 1988: " Elastaza A1 proteinazni inhibitorski kompleks v zgodnji diagnostiki težkih infekcij kritično bolnih novorojenčkov".

- Raziskava v okviru doktorata, Ljubljana, 2006:  "Vpliv zunajtelesnega krvnega obtoka na sistemski  vnetni odziv, limfocitne populacije v krvi in na srčno funkcijo pri otrocih,  operiranih na odprtem srcu".

 

Zahvala:

Zahvala študentov medicine (letnik1997/1998) s plaketo za pedagoško delo, 3.2.2003.

Skupno število bibliografijskih enot  168 od tega 10 v SCI revijah.

Število citatov v SCI revijah do 1.1.2008: vsi 59, čisti 51, čisti citati na avtorja 2,68.

 

Doc. dr.  Rok Orel:

Raziskave:

- Raziskava v okviru magisterija, Ljubljana, 1992: "Določanje celičnega imunskega odziva na gluten pri otrocih s celiakijo "

- Raziskava v okviru doktorata, Ljubljana, 2003:  "Vloga kislega gastroezofagealnega refluksa in duodenogastroezofagealnega refluksa v patogenezi refluksnega ezofagitisa pri otrocih in mladostnikih"

Skupno število bibliografijskih enot 101 od tega 8 v SCI revijah.

Število citatov v SCI revijah do 1.1.2008: vsi 8, čisti 6, čisti citati na avtorja 3.

 

Asist. dr. Gregor Novljan:

Raziskave:

- Raziskava v okviru doktorata, Ljubljana, 2003: "Ultrazvočni mikcijski cistogram: nova preiskava za ugotavljanje vezikoureternega refluksa pri otrocih"

Skupno število bibliografijskih enot  43 od tega 9 v SCI revijah.

Število citatov v SCI revijah do 1.1.2008: vsi 52, čisti 45, čisti citati na avtorja 9,45.

 

Doc. dr. Zvonka Rener Primec:

Raziskovalni projekti in študije:

- Mejna arterijska hipertenzija v adolescenci. Raziskovalna naloga. Mestna raziskovalna skupnost, Ljubljana (projekt zaključen leta 1988), nosilka

Epidemiološka študija glavobolov pri srednješolcih v ljubljanski zdravstveni regiji, ZD Ljubljana 1987

- Raziskava v okviru magisterija, Ljubljana, 1991- "Epilepsije v predšolskem obdobju (Potek in prognoza epilepsij z začetkom pred šestim letom)"

- Študija "Akutne hemiplegije v otroštvu in adolescenci (klinične in nevroradiološke značilnosti)",1995-1996

- J2- 0669 -Nosilka dela projekta MZT-T2/98 "Uporaba metod strojnega učenja pri diferencialni diagnostiki epileptičnih in neepileptičnih napadov". Naslov projekta: "Inteligentna analiza podatkov v medicini" , nosilec: Nada Lavrač ,IJS

Evropski multicentrični projekt:  "Stroke in childhood", London – nosilka za Slovenijo

Uvedba nove metode v Sloveniji:

Uvedba zdravljenja s vzpodbujevalnikom vagusnega živca (VVŽ) pri bolnikih s trdovratno epilepsijo. Prenos metode iz tujine, organizacija in vodenje ter nadzor bolnikov z VVŽ v Sloveniji, vodja republiškega centra na Pediatrični kliniki

Skupno število bibliografskih enot 45 od tega 12 v SCI revijah

Število citatov v SCI revijah do 1.1.2008: vsi 4,. čisti 4, čisti citati na avtorja 0,92.

 

Asist. dr. Borut Bratanič

Raziskave:

- J3-7269-106-94 – sonosilec študije o vezalni sposobnosti albumina za bilirubin. Študija je potekala v EPR centru na Inštitutu Jožef Stefan: "Določanje rezervne albuminske kapacitete za vezavo bilirubina s spinskim označevanjem. Sonosilec: prof.dr. Milan Schara. Ministrstvo za znanost in tehnologijo Slovenije,1995-1997

- J3-8758-0106-97 – sonosilec študije o redoks reakcijah. Študija je potekala v EPR centru na Inštitutu Jožef Stefan: »Kisikovi radikali in antioksidanti«. Sonosilec: prof.dr. Milan Schara, (tri letna raziskava). Ministrstvo za znanost in tehnologijo Slovenije.

Nagrade in priznanja:

- UNICEF-ova nagrada za prostovoljno delo, 2002

- UNICEF-ovo priznanje za delo pri Nacionalnem odboru za spodbujanje dojenja, 2006

Skupno število bibliografskih enot 167, od tega 7 v SCI revijah

Število citatov v SCI revijah do 1.1.2008: vsi 13, čisti 12, čisti citati na avtorja 3,83.

Učno gradivo Katedre za pediatrijo MF:

1. Kržišnik C ed. IZBRANA POGLAVJA IZ PEDIATRIJE I - Vnetje dihal, sladkorna bolezen, enureza.

Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, Ljubljana 1991; 1 – 172.

2. Kržišnik C ed. IZBRANA POGLAVJA IZ PEDIATRIJE II. Epilepsije in krči pri otroku in mladostniku, anemije, otroška revmatologija. Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, Ljubljana 1992; 1 - 170.

3.Kržišnik C ed. IZBRANA POGLAVJA IZ PEDIATRIJE III. Celiakija, klinična genetika, otroška kardiologija. Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, Ljubljana 1993; 1 - 168.

4. Kržišnik C ed. IZBRANA POGLAVJA IZ PEDIATRIJE IV. Urgentna pediatrija in intenzivno zdravljenje, neonatalna hiperbilirubinemija. Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, Ljubljana 1993; 1 - 225.

5. Kržišnik C ed. IZBRANA POGLAVJA IZ PEDIATRIJE V. Avtistični sindrom kot razvojna motnja, otroška alergologija, okužbe sečil. Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, Ljubljana 1994; 1 - 168.

6. Kržišnik C ed. IZBRANA POGLAVAJA IZ PEDIATRIJE VI. Štrukelj M. Pljučne bolezni. Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, Ljubljana 1994; 1 - 96.

7. Kržišnik C, Battelino T eds. IZBRANA POGLAVJA IZ PEDIATRIJE VII. Motnje diferenciacije spola, novosti v intenzivni terapiji otrok, kronične bolezni prebavil. Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, Ljubljana 1995; 1 - 206.

8. Kržišnik C, Battelino T eds. IZBRANA POGLAVJA IZ PEDIATRIJE VIII. Nevrokutani sindromi, trombocitopenije pri otroku. Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, Ljubljana, 1996; 1 - 164.

9. Kržišnik C, Battelino T, Grosek Š eds. IZBRANA POGLAVJA IZ PEDIATRIJE IX. Hidrocefalus, nujna stanja v otroški dobi. Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, Ljubljana, 1997; 1 - 185.

10.Kržišnik C, Battelino T eds. IZBRANA POGLAVJA IZ PEDIATRIJE X. Nujna stanja v otroški psihiatriji, gastroezofagealni reflux v otroškem obdobju. Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, Ljubljana, 1998; 1 – 162.

11.Kržišnik C, Battelino T eds. IZBRANA POGLAVJA IZ PEDIATRIJE XI. Lymska borelioza, klinična genetika, astma pri otrocih in mladostnikih. Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, Ljubljana, 1999; 1 - 165.

12.Kržišnik C, Kuhar M, Primožič J eds. IZBRANA POGLAVJA IZ PEDIATRIJE XII. Preprečevanje sladkorne bolezni, Alergijske bolezni, Kronično bolan otrok s posebej

zahtevano zdravstveno nego na domu. Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, Ljubljana, 2000; 1-127.

13. Kržišnik C, Battelino T eds. IZBRANA POGLAVJA IZ PEDIATRIJE XIII. Racionalna farmakoterapija v pediatriji. Medicinska fakulteteta, Katedra za pediatrijo, Ljubljana, 2001; 1-266.

14. Kržišnik C, Battelino T eds. IZBRANA POGLAVJA IZ PEDIATRIJE XIV. Tuberkuloza, normalen in moten psihosocialni razvoj, ortopedski problemi. Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, Ljubljana.2002; 1-152.

15. Kržišnik C, Battelino T eds. IZBRANA POGLAVJA IZ PEDIATRIJE XV. Problematika zasvojenosti, Bronhiolitis, Novosti v pediatriji. Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, Ljubljana.2003; 1-198.

16. Kržišnik C, Battelino T eds. IZBRANA POGLAVJA IZ PEDIATRIJE XVI. Novosti iz genetike in endokrinologije, Prehrana dojenčka, Glivične bolezni v otroški dobi – aspergiloza.. Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, Ljubljana.2004; 1-263.

17. Kržišnik C, Battelino T eds. IZBRANA POGLAVJA IZ PEDIATRIJE XVII. Pediatrična pulmologija, Novosti v klinični medicini, Nasilje v družini, Pediatrična nefrologija. Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, Ljubljana.2005; 1-266.

18. Kržišnik C, Battelino T eds. IZBRANA POGLAVJA IZ PEDIATRIJE XVIII. Novosti v otroški gastroenterologiji, Novosti v pediatriji, Avtizem. Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, Ljubljana.2006; 1-189.

19. Kržišnik C, Battelino T eds. IZBRANA POGLAVJA IZ PEDIATRIJE XIX. Novosti v klinični pediatriji, Obnovitvena rehabilitacija, Pedaitrična alergologija. Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, Ljubljana.2007; 1-196.

20. Kržišnik C, Battelino T eds. IZBRANA POGLAVJA IZ PEDIATRIJE XX. Problematika cepljenj, Novosti v pediatriji, Pediatrična revmatologija. Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, Ljubljana.2008; 1-299.

21 Robida A. ed. Otroške srčne bolezni in prirojene srčne hibe pri odraslih. Mladinska knjiga, Ljubljana, 1998, 1 - 430.

22. Neubauer D. ed. Nevrološki pregled novorojenčka. Med Razgl 1997; 36 (Suppl 2): 1 - 42.

23. Neubauer D, Kopač Š. eds. Zbornik predavanj iz otroške nevrologije. Med Razgl  1998; 37 (Suppl 4): 1 - 480.

24. Štrukelj M. Razpoznava bolezni s kroničnim kašljem pri otroku.Klinični center, Pediatrična klinika, Ljubljana, 1993; 1 - 146.

25. Battelino T. ed. Motnje hranjenja in debelost. Ljubljana, Littera Picta d.o.o. 2000; 1-170.

26. Kuhar M, Avčin T. Pediatrična alergologija. Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, Ljubljana, 2002;1-283.

27. Maček V, Kopriva S. eds.  Astma pri otroku. Klinični center, Katedra za pediatrijo,  Ljubljana, 2003; 1-160.

28. Neubauer D. Repetitorij otroške nevrologije. Med Razgl 2004; 1-122.

29. Battelino T., Janež A.  Insulinska črpalka. Ljubljana, Littera Picta d.o.o. 2007; 1-167.

Sklep

Člani Katere za pediatrijo so pripravili skupaj  29 publikacij za študij in poglobljeno znanje pediatrije za študente medicine in dentalne medicine pa tudi za podiplomski nivo. Skupno so v zadnjih 20 letih objavili 260 publikacij v revijah s SCI indeksom, ki so bila citirana 2.473 krat. Pouk pediatrije bo tudi v bodoče samostojen,  predvidoma v 5. in 6. letniku, ko bodo potekale praktične vaje vzporedno z vajami interne medicine in kirurgije. Od leta 2009 bo Katedra za pediatrijo locirana na Novi pediatrični kliniki, kjer bo tudi predavalnica in  bo potekala  večina vaj za študente medicine, dentalne medicine in drugih zdravstvenih šol.

 

11 NPK

Slika 11 Katedra za pediatrijo bo locirana od leta 2009 na Novi pediatrični kliniki v Ljubljani, Bohoričeva 20.

Publikacije članov Katedre za pediatrijo MF v SCI revijah:

izpiski iz Cobissa:

1.     DORMAN, J... S., BESSAOUD, K..., DESEREDAY, M..., MARTI, M..., SCHOBER, E..., FRANCO, L..., NEGRATO, C..., RUSSO, E..., SCHMIDT, M..., KRŽIŠNIK, Ciril. Familial insulin-dependent diabetes-mellitus (IDDM) epidemiology : standardization of data for the Diamond project. Bull. W. H. O., 1991, vol. 69, no. 6, str. 767-777. [COBISS.SI-ID 8366553]
JCR IF (1994): 1.526, SE (14/59), public health, x: 1.093

2.     GREEN, A..., GALE, E... A.M., PATTERSON, C... C., SCHOBER, E..., ULLREICH, G..., VANDEWALLE, C..., DE LEEURO, I..., GORUS, F..., SVENSEN, A..., KRŽIŠNIK, Ciril. Incidence of childhood-onset insulin-dependent diabetes mellitus. Lancet (Br. ed.). [Print ed.], 1992, vol. 339, no. 8798, str. 905-909. [COBISS.SI-ID 2527449] JCR IF (1994): 17.332, SE (2/114), medicine, general & internal, x: 1.297

3.     BLUM, W... F., HALL, K..., RANKE, M... B., WILTON, P..., KRŽIŠNIK, Ciril. Growth hormone insensitivity syndromes: a preliminary report on changes in insulin-like growth factors and their binding proteins during treatment with recombinant insulin-like growth factor I. Acta Paediatr, 1993, suppl. 391, str. 15-19. [COBISS.SI-ID 9701849]
JCR IF (1994): 0.852, SE (17/61), pediatrics, x: 0.668

4.     KRŽIŠNIK, Ciril, LUKAČ-BAJALO, Jana. Glycosylated hemoglobin in fractions or erythrocytes of different ages. J Endocrinol Invest, 1993, vol. 16, str. 495-498. [COBISS.SI-ID 55921] JCR IF (1994): 1.12, SE (44/66), endocrinology & metabolism, x: 2.424

5.     BLUM, W... F..., COTTERILL, A... M..., POSTEL-VINAY, M... C..., RANKE, M... B..., SAVAGE, M... O..., WILTON, P..., KRŽIŠNIK, Ciril. Improvement of diagnostic criteria in growth hormone insensitivity syndrome: solutions and pitfalls : Pharmacia Study Group on Insulin-like Growth Factor I Treatment in Growth Hormone Insensitivity Syndromes. Acta paediatr.Suppl., 1994, let. 399, str. 117-124. [COBISS.SI-ID 6769369]

6.     BATTELINO, Tadej, KRŽIŠNIK, Ciril, GOTTSCHALK, M... E., ZELLER, W... P. Testing for thyroid function recovery in children and adolescents with Hashimoto thyroiditis. Ann. clin. lab. sci., 1994, let. 24, št. 6, str. 489-494. [COBISS.SI-ID 2390233]
JCR IF: 0.699, SE (9/21), medical laboratory technology, x: 0.87

7.     RADETTI, G..., PAGANINI, C..., GENTILI, L..., BERNASCONI, S..., BETTERLE, C..., BORKENSTEIN, M..., CVIJOVIĆ, K..., KADRNKA-LOVRENČIČ, M..., KRŽIŠNIK, Ciril, BATTELINO, Tadej. Frequency of Hashimoto's thyroiditis in children with type 1 diabetes mellitus. Acta diabetol., 1995, let. 32, str. 121-124. [COBISS.SI-ID 3689945]
JCR IF: 0.716, SE (55/68), endocrinology & metabolism, x: 2.413

8.     LÉVY-MARCHAL, C..., PATTERSON, C..., GREEN, A..., SCHOBER, E..., ULLREICH, G..., VANDEWALLE, C..., KRŽIŠNIK, Ciril, BATTELINO, Tadej, BRATANIČ, Nevenka. Variation by age group and seasonality at diagnosis of childhood IDDM in Europe. Diabetologia, 1995, let. 38, str. 823-830. [COBISS.SI-ID 3689689]
JCR IF: 4.525, SE (10/68), endocrinology & metabolism, x: 2.413, SE (8/108), medicine, general & internal, x: 1.398

9.     RANKE, Michael B., SAVAGE, Martin O., CHATELAIN, Pierre G., PREECE, M... A., ROSENFELD, R... G., BLUM, W... F., WILTON, P..., KRŽIŠNIK, Ciril. Insulin-like growth factor 1 improves height in growth hormone insensitivity : two years results'. Horm. res., 1995, let. 44, št. 6, str. 253-264. [COBISS.SI-ID 6817497]
JCR IF: 0.894, SE (51/68), endocrinology & metabolism, x: 2.413

10.   BATTELINO, Tadej, GOTO, M..., KRŽIŠNIK, Ciril, PATRICK-ZELLER, W.... Tissue glucose transport and glucose transporters in suckling rats with endotoxic shock. Shock (Augusta Ga.), 1996, let. 6, št. 4, str. 259-262. [COBISS.SI-ID 5187545]
JCR IF: 2.206, SE (12/107), surgery, x: 1.068, SE (12/34), peripheral vascular disease, x: 1.978

11.  BATTELINO, Tadej, KRŽIŠNIK, Ciril. Incidence of type 1 diabetes mellitus in children in Slovenia during the years1988-1995. Acta diabetol., 1998, letn. 35, str. 112-114. [COBISS.SI-ID 7530969]
JCR IF: 0.966, SE (58/83), endocrinology & metabolism, x: 2.347

12.  SAGGESE, G..., RANKE, M... B., SAENGER, P..., ROSENFELD, R... G., TANAKA, T..., CHAUSSAIN, J... L., SAVAGE, M... O., KRŽIŠNIK, Ciril. Diagnosis and treatment of growth hormone deficiency in children and adolescets: towards a consensus. Horm. res., 1998, letn. 50, str. 320-340. [COBISS.SI-ID 10753497]
JCR IF: 1.78, SE (41/83), endocrinology & metabolism, x: 2.347

13.  RANKE, M... B., SAVAGE, M... O., CHATELAIN, P... G., PREECE, M... A., ROSENFELD, R... G., WILTON, P..., KRŽIŠNIK, Ciril. Long-term treatment of growth hormone insensitivity syndrome with IGF-I. Horm. res., 1999, letn. 51, str. 128-134. [COBISS.SI-ID 10392281]
JCR IF: 1.717, SE (43/85), endocrinology & metabolism, x: 2.435

14.  KRŽIŠNIK, Ciril, KOLACIO, Zdravka, BATTELINO, Tadej, BROWN, Milton, PARKS, John S, LARON, Zvi. The "little people" of the Island of Krk - revisited. Etiology of hypopituitarism revealed. The journal od endocrine genetics, 1999, letn. 1, št. 1, str. 9-19. [COBISS.SI-ID 14151385]

15.  BATTELINO, Tadej, GOTO, Masakatsu, KRŽIŠNIK, Ciril, ZELLER, W... P. Tumor necrosis factor-alpha alters glucose metabolism in suckling rats. J Lab Clin Med, 1999, letn. 133, št. 6, str. 583-589. [COBISS.SI-ID 10828505]
JCR IF: 1.989, SE (6/26), medical laboratory technology, x: 1.427, SE (20/110), medicine, general & internal, x: 1.535, SE (24/76), medicine, research & experimental, x: 2.188

16.  KARVONEN, Marjata, KRŽIŠNIK, Ciril, URŠIČ-BRATINA, Nataša, BATTELINO, Tadej, BRCAR, Polona. Incidence of childhood type 1 diabetes worldwide. Diabetes care, 2000, letn. 23, št. 10, str. 1516-1526. [COBISS.SI-ID 21518041]
JCR IF: 4.992, SE (12/89), endocrinology & metabolism, x: 2.51

17.  SCHOBER, E..., WEETS, I..., GORUS, F..., COECKELBERGHS, M..., DU CAJU, M..., CHRISTOV, V..., KRŽIŠNIK, Ciril, BATTELINO, Tadej, URŠIČ-BRATINA, Nataša, GODAY, A.... Variation and trends in incidence of childhood diabetes in Europe. Lancet (Br. ed.). [Print ed.], March 2000, letn. 355, št. 11, str. 873-876. [COBISS.SI-ID 11378137]
JCR IF: 10.232, SE (3/104), medicine, general & internal, x: 1.695

18.  URŠIČ-BRATINA, Nataša, TAHIROVIĆ, H..., BATTELINO, Tadej, KRŽIŠNIK, Ciril. Incidence of childhood-onset type I diabetes in Slovenia and the Tuzla region (Bosnia and Herzegovina) in the period 1990-1998. Diabetologia, 2001, letn. 44, suppl. 3, str. B27-31. [COBISS.SI-ID 14009305]
JCR IF: 6.299, SE (6/90), endocrinology & metabolism, x: 2.775

19.  GREEN, A..., PATTERSON, C... C., KRŽIŠNIK, Ciril, BATTELINO, Tadej, URŠIČ-BRATINA, Nataša. Trends in the incidence of childhood-onset diabetes in Europe 1989-1998.Diabetologia, 2001, letn. 44, suppl. 3, str. B3-8. [COBISS.SI-ID 14088921]
JCR IF: 6.299, SE (6/90), endocrinology & metabolism, x: 2.775

20.  LEVY-MARCHAL, C..., PATTERSON, C... C., GREEN, A..., KRŽIŠNIK, Ciril. Geographical variation of presentation at diagnosis of type I diabetes in children : the EURODIAB study.Diabetologia, 2001, letn. 44, suppl. 3, str. B75-B80. [COBISS.SI-ID 14096345]
JCR IF: 6.299, SE (6/90), endocrinology & metabolism, x: 2.775

21.  PATTERSON, C... C., DAHLQUIST, G..., SOLTESZ, G..., GREEN, A..., KRŽIŠNIK, Ciril, BATTELINO, Tadej, URŠIČ-BRATINA, Nataša. Is childhood-onset type I diabetes a wealth-related disease? An ecological analysis of European incidence rates. Diabetologia, 2001, letn. 44, suppl. 3, str. B9-16. [COBISS.SI-ID 14096601]
JCR IF: 6.299, SE (6/90), endocrinology & metabolism, x: 2.775

22.  HARGITAI, Gábor, BATTELINO, Tadej, BRATANIČ, Nevenka, DOLŽAN, Vita, KRŽIŠNIK, Ciril, REPIČ-LAMPRET, Barbka, STOPAR, Mirjam, TREBUŠAK PODKRAJŠEK, Katarina, URŠIČ-BRATINA, Nataša, ŽERJAV-TANŠEK, Mojca. Growth patterns and final height in congenital adrenal hyperplasia due to classical 21-hydroxylase deficiency. Horm. res., 2001, letn. 55, str. 161-171. [COBISS.SI-ID 16873689]
JCR IF: 1.122, SE (66/90), endocrinology & metabolism, x: 2.775

23.  CIHAKOVA, Daniela, TREBUŠAK PODKRAJŠEK, Katarina, BATTELINO, Tadej, KRŽIŠNIK, Ciril, BRATANIČ, Nevenka, ŽERJAV-TANŠEK, Mojca, URŠIČ-BRATINA, Nataša, STOPAR, Mirjam, REPIČ-LAMPRET, Barbka. Novel AIRE mutations and P450 cytochrome autoantibodies in Central and Eastern European patients with APECED. Human Mutat, 2001, letn. 18, št. 3, str. 225-232. [COBISS.SI-ID 13724889]
JCR IF: 6.134, SE (12/113), genetics & heredity, x: 3.324

24.  KOVACS, Jozsef, BATTELINO, Tadej, BRATANIČ, Nevenka, DOLŽAN, Vita, KRŽIŠNIK, Ciril, REPIČ-LAMPRET, Barbka, STOPAR, M..., TREBUŠAK PODKRAJŠEK, Katarina, URŠIČ-BRATINA, Nataša, ŽERJAV-TANŠEK, Mojca. Lessons from 30 years of clinical diagnosis and treatment of congenital adrenal hyperplasia in five middle European countries. J Clin Endocrinol Metab, 2001, letn. 86, št. 7, str. 2958-2964. [COBISS.SI-ID 13726169]
JCR IF: 5.16, SE (13/90), endocrinology & metabolism, x: 2.775

25.  URŠIČ-BRATINA, Nataša, BATTELINO, Tadej, KRŽIŠNIK, Ciril, LARON-KENET, T..., ASHKENAZI, I..., LARON, Z.... Seasonality of birth in children (0-14 years) with type 1 diabetes mellitus inSlovenia. J. pediatr. endocrinol. metab., 2001, letn. 14, št. 1, str. 47-52. [COBISS.SI-ID 12825305]
JCR IF: 0.954, SE (69/90), endocrinology & metabolism, x: 2.775, SE (32/69), pediatrics, x: 1.123

26.  LUKAČ-BAJALO, Jana, MARC, Janja, MLINAR, Barbara, KARAS KUŽELIČKI, Nataša, KRŽIŠNIK, Ciril, BATTELINO, Tadej. Frequencies of Q188R and N314D mutations and IVS5-24G>A intron variation in the galactose-1-phosphate uridyl transferase (GALT) gene in the Slovenian population. Clin Chem Lab Med, 2002, vol. 40, no. 11, str. 1119-1113. [COBISS.SI-ID 1215345]
JCR IF: 1.407, SE (14/28), medical laboratory technology, x: 1.652

27.  FRISCH, Herwig, KRŽIŠNIK, Ciril, BATTELINO, Tadej. Congenital adrenal hyperplasia : lessons from a multinational study. Horm. res., 2002, letn. 57, suppl. 2, str. 95-101. [COBISS.SI-ID 16874201]
JCR IF: 1.231, SE (61/88), endocrinology & metabolism, x: 2.751

28.  PETRONE, A., BATTELINO, Tadej, KRŽIŠNIK, Ciril, BUGAWAN, T., ERLICH, H., DI MARIO, U., POZZILLI, P., BUZZETTI, R. Similar incidence of type 1 diabetes in two ethnically different populations (Italy and Slovenia) is sustained by similar HLA susceptible/protective haplotype frequencies. Tissue antigens, 2002, letn. 60, str. 244-253. [COBISS.SI-ID 15797721]
JCR IF: 2.158, SE (77/153), cell biology, x: 3.923, SE (54/119), immunology, x: 3.52, SE (18/64), pathology, x: 1.827

29.  DOLŽAN, Vita, STOPAR, Mirjam, ŽERJAV-TANŠEK, Mojca, BRESKVAR, Katja, KRŽIŠNIK, Ciril, BATTELINO, Tadej. Mutational spectrum of congenital adrenal hyperplasia in Slovenian patients: anovel Ala15Thr mutation and Pro30Leu within a larger gene conversion associated with a severe form of the disease. Eur J Endocrinol, 2003, letn. 149, str. 137-144. http://www.eje.org. [COBISS.SI-ID 16602585]
JCR IF: 2.941, SE (31/88), endocrinology & metabolism, x: 2.924

30.  BATTELINO, Tadej, URŠIČ-BRATINA, Nataša, DOLŽAN, Vita, STOPAR, Mirjam, POZZILLI, Paolo, KRŽIŠNIK, Ciril, VIDAN-JERAS, Blanka. The HLA-DRB, -DQB polymorphism and anti-insulin antibody response in Slovenian patients with type 1 diabetes. Eur. j. immunogenet. (Print), 2003, letn. 30, str. 223-227. [COBISS.SI-ID 16684761]
JCR IF: 1.009, SE (94/120), genetics & heredity, x: 3.452, SE (91/114), immunology, x: 3.597

31.  AVBELJ, Magdalena, HOČEVAR, Marko, TREBUŠAK PODKRAJŠEK, Katarina, KRŽIŠNIK, Ciril, BATTELINO, Tadej. A novel L94Q mutation in the CDKN2A gene in a melanoma kindred. Melanoma res., 2003, letn. 13, št. 6, str. 567-570. [COBISS.SI-ID 17847001]
JCR IF: 2.19, SE (58/120), oncology, x: 3.363, SE (6/38), dermatology, x: 1.372, SE (26/72), medicine, research & experimental, x: 2.706

32.  RADAN, I., RAJER, Elizabeta, URŠIČ-BRATINA, Nataša, NEUBAUER, David, KRŽIŠNIK, Ciril, BATTELINO, Tadej. Motor activity during asymptomatic nocturnal hypoglycemia in adolescents with type 1 diabetes mellitus. Acta diabetol., 2004, letn. 41, št. 2, str. 33-37. [COBISS.SI-ID 18176729]
JCR IF: 0.335, SE (87/87), endocrinology & metabolism, x: 2.966

33.  KOTNIK, Primož, NIELSEN, Jakob, KWON, Tae-Hwan, KRŽIŠNIK, Ciril, FROKIAER, J., NIELSEN, S. Altered expression of COX-1, COX-2, and mPGES in rats with nephrogenic and central diabetes insipidus. Am J Physiol, 2005, letn. 228, št. 5, str. F1053-F1068. [COBISS.SI-ID 21516505]
JCR IF: 4.263, SE (11/75), physiology, x: 2.955, SE (4/51), urology & nephrology, x: 1.906

34.  DOLŽAN, Vita, STOPAR, Mirjam, KRŽIŠNIK, Ciril, BATTELINO, Tadej. Mutational spectrum of steroid 21-hydroxylase and the genotype-phenotype association in Middle European patients with congetinal adrenal hyperplasia. Eur J Endocrinol, 2005, letn. 153, str. 99-106. [COBISS.SI-ID 20429273]
JCR IF: 2.962, SE (33/89), endocrinology & metabolism, x: 3.037

35.  TREBUŠAK PODKRAJŠEK, Katarina, BRATANIČ, Nevenka, KRŽIŠNIK, Ciril, BATTELINO, Tadej. Autoimmune regulator-1 messenger ribonucleic acid analysis in a novel intronicmutation and two additional novel AIRE gene mutations in a cohort of autoimmune polyendocrinopathy-candidiasis-ectodermal dystrophy patients. J Clin Endocrinol Metab, 2005, letn. 90, št. 8, str. 4930-4935. [COBISS.SI-ID 20640473]
JCR IF: 6.02, SE (8/89), endocrinology & metabolism, x: 3.037

36.  BESSAOUD, K., KRŽIŠNIK, Ciril, BATTELINO, Tadej, URŠIČ-BRATINA, Nataša, KOTNIK, Primož. Incidence and trends of childhood type 1 diabetes worldwide 1990-1999. Diabet Med, 2006, letn. 23, št. 8, str. 857-866. [COBISS.SI-ID 21517785]
JCR IF: 2.484, SE (45/93), endocrinology & metabolism, x: 3.261

37.  KOTNIK, Primož, ŠIRCA-ČAMPA, Andreja, ZUPANČIČ, Mirjana, ŠTIMEC, Matevž, SMOLE, Katarina, FIDLER MIS, Nataša, BATTELINO, Tadej, KRŽIŠNIK, Ciril. Goiter prevalence and urinary iodine concentration in Slovenian adolescents. Thyroid, 2006, letn. 16, št. 8, str. 769-773. [COBISS.SI-ID 21517529]
JCR IF: 1.92, SE (60/93), endocrinology & metabolism, x: 3.261

38.  ŠTIMEC, Matevž, FIDLER MIS, Nataša, SMOLE, Katarina, ŠIRCA-ČAMPA, Andreja, KOTNIK, Primož, ZUPANČIČ, Mirjana, BATTELINO, Tadej, KRŽIŠNIK, Ciril. Iodine intake of Slovenian adolescents. Ann. nutr. metab., 2007, letn. 51, št. 5, str. 439-447. [COBISS.SI-ID 23726809]
JCR IF: 1.831, SE (66/92), endocrinology & metabolism, x: 3.297, SE (28/56), nutrition & dietetics, x: 2.229

39.  AVBELJ, Magdalena, TAHIROVIĆ, Husref, DEBELJAK, Maruša, KUSEKOVA, Maria, TOROMANOVIĆ, Alma, KRŽIŠNIK, Ciril, BATTELINO, Tadej. High prevalence of thyroid peroxidase gene mutations in patients with thyroid dyshormonogenesis. Eur J Endocrinol, 2007, letn. 156, št. 5, str. 511-519. [COBISS.SI-ID 22927577]
JCR IF: 3.239, SE (34/92), endocrinology & metabolism, x: 3.297

40.  KOTNIK, Primož, BATTELINO, Tadej, DEBELJAK, Maruša, TREBUŠAK PODKRAJŠEK, Katarina, WALDHAUSER, Franz, FROKIAER, J., NIELSEN, S., KRŽIŠNIK, Ciril. Correlation between AVPR2 mutations and urinary AQP2 excretion in patients with nephrogenic diabetes insipidus. J. pediatr. endocrinol. metab., 2007, letn. 20, št. 4, str. 483-489. [COBISS.SI-ID 22927833]
JCR IF: 0.858, SE (87/92), endocrinology & metabolism, x: 3.297, SE (56/78), pediatrics, x: 1.505

41.  VELENŠEK PRESTOR, Veronika, MAZIĆ, Uroš, KRŽIŠNIK, Ciril, DEMŠAR, Damjan, JAZBEC, Janez, JEREB, Berta. Cardiac damage after treatment of childhood cancer : a long-term follow-up. BMC Cancer, 2008, vol. 8, str. 141-1-141-8. [COBISS.SI-ID 21812007]
JCR IF (2007): 2.709, SE (61/132), oncology, x: 4.081

42.  BESAUS, K..., TAUKAMI, M..., BOUDRAA, G..., BELLADI, M..., BENKAOUABDALLAH, M..., DE SEREDAY, M..., DAMIANOV, M..., KING, H..., KRŽIŠNIK, Ciril, BRATANIČ, Nevenka. WHO multinational project for childhood diabetes. Diabetes care, 1990, let. 13, št. 10, str. 1062-1068. [COBISS.SI-ID 2528217]
JCR IF (1994): 2.755, SE (15/66), endocrinology & metabolism, x: 2.424, SE (12/114), medicine, general & internal, x: 1.297

43.  KARVONEN, M..., TUOMILEHTO, J..., LIBMAN, I..., LAPORTE, R..., BESSAOUD, K..., DE SEREDAY, M..., MARTI, M... L., VERGE, C..., SCHOBER, E..., KRŽIŠNIK, Ciril. A review of the recent epidemiological data on the worldwide incidence of type 1 (insulin-dependent) diabetes mellitus. Diabetologia, 1993, letn. 36, str. 883-892. [COBISS.SI-ID 2527705]
JCR IF (1994): 4.988, SE (8/66), endocrinology & metabolism, x: 2.424, SE (6/114), medicine, general & internal, x: 1.297

44.  KRŽIŠNIK, Ciril, PETRIČ, Gabrijela, JEREB, Berta. Complete response of metastatic adrenal cortical carcinoma to o'p'-DDD in a child. Pediatr. hematol. oncol., 1988, letn. 5, št. 1, str. 65-69. [COBISS.SI-ID 5420761]
JCR IF (1994): 0.659, SE (25/61), pediatrics, x: 0.668, SE (63/85), oncology, x: 1.988, SE (38/49), hematology, x: 1.928

45.  KRŽIŠNIK, Ciril, SILBERGELD, A..., LARON, Z.... A case of Laron syndrome diagnosed in Slovenia. J. pediatr. endocrinol. metab., 1994, letn. 7, št. 4, str. 365-369. [COBISS.SI-ID 2538201]

46.  KRŽIŠNIK, Ciril, BATTELINO, Tadej. Five year treatment with IGF-I of a patient with Laron syndrome in Slovenia (aflollow-up report). J. pediatr. endocrinol. metab., 1997, letn. 10, št. 4, str. 443-447. [COBISS.SI-ID 7768025]
JCR IF: 0.481, SE (38/66), pediatrics, x: 0.839, SE (78/81), endocrinology & metabolism, x: 2.307

47.  ŽERJAV-TANŠEK, Mojca, KRŽIŠNIK, Ciril, BATTELINO, Tadej. Clinical and biochemical indicators of partial growth hormone (GH) insensitivity. Horm. res., 1999, letn. 51, suppl 2, str. 34. [COBISS.SI-ID 16800217]
JCR IF: 1.717, SE (43/85), endocrinology & metabolism, x: 2.435

48.  BATTELINO, Tadej, URŠIČ-BRATINA, Nataša, KRŽIŠNIK, Ciril. Educational interactive computer quiz about diabetes for primary and high schools. Diabetes res. clin. pract.. [Print ed.], 2000, letn. 50, suppl. 1, str. S26. [COBISS.SI-ID 21997785]
JCR IF: 0.982, SE (66/89), endocrinology & metabolism, x: 2.51

49.  ŽERJAV-TANŠEK, Mojca, STOPAR, Mirjam, DOLŽAN, Vita, BRESKVAR, Katja, KRŽIŠNIK, Ciril, BATTELINO, Tadej. Genotype-phenotype correlation in Slovenian patients with congenital adrenal hyperplasia. Horm. res., 2000, letn. 53, suppl 2, str. 70. [COBISS.SI-ID 16798937]
JCR IF: 1.301, SE (59/89), endocrinology & metabolism, x: 2.51

50.  BATTELINO, Tadej, TREBUŠAK PODKRAJŠEK, Katarina, BRATANIČ, Nevenka, REPIČ-LAMPRET, Barbka, KRŽIŠNIK, Ciril. Phenotype-genotype correlation in Slovenian patients with autoimmune polyglandular syndrome type I (APS-I). Horm. res., 2000, letn. 53, suppl 2, str. 164. [COBISS.SI-ID 16799961]
JCR IF: 1.301, SE (59/89), endocrinology & metabolism, x: 2.51

51.  URŠIČ-BRATINA, Nataša, TRUDEN-DOBRIN, Polonca, VEGNUTI, Miljana, BRATANIČ, Nevenka, KRŽIŠNIK, Ciril, BATTELINO, Tadej. Clustering of time of conception in childhood-onset type 1 diabetes mellitus. J. pediatr. endocrinol. metab., 2001, letn. 14, suppl. 3, str. 1039. [COBISS.SI-ID 16839641]
JCR IF: 0.954, SE (69/90), endocrinology & metabolism, x: 2.775, SE (32/69), pediatrics, x: 1.123

52.  RADAN, I., RAJER, Elizabeta, URŠIČ-BRATINA, Nataša, NEUBAUER, David, KRŽIŠNIK, Ciril, BATTELINO, Tadej. Increased motor activity during asymptomatic nocturnal hypoglycaemia in adolescents with type 1 diabetes mellitus. J. pediatr. endocrinol. metab., 2001, letn. 14, suppl. 3, str. 1062. [COBISS.SI-ID 16839897]
JCR IF: 0.954, SE (69/90), endocrinology & metabolism, x: 2.775, SE (32/69), pediatrics, x: 1.123

53.  BATTELINO, Tadej, TREBUŠAK PODKRAJŠEK, Katarina, BRATANIČ, Nevenka, REPIČ-LAMPRET, Barbka, KRŽIŠNIK, Ciril. Mutation analysis in a patient with diabetes mellitus and thiamin responsive megaloblastic anemia syndrome (TRMA). Pediatr Res, 2001, letn. 49, št. 6, str. 110A. [COBISS.SI-ID 16821721]
JCR IF: 3.289, SE (4/69), pediatrics, x: 1.123

54.  BATTELINO, Tadej, TREBUŠAK PODKRAJŠEK, Katarina, BRATANIČ, Nevenka, KRŽIŠNIK, Ciril. Clinical and molecular spectrum of Slovenian patients with APS-1. Horm. res., 2003, letn. 60, suppl 2, str. 17. [COBISS.SI-ID 16805081]
JCR IF: 1.591, SE (62/88), endocrinology & metabolism, x: 2.924

55.  KOTNIK, Primož, BATTELINO, Tadej, FROKIAER, J., NIELSEN, S., KRŽIŠNIK, Ciril. Urinary aquaporin 2 excretion in patients with congenital nephrogenic diabetes insipidus. Horm. res., 2003, letn. 60, suppl 2, str. 21. [COBISS.SI-ID 16805593]
JCR IF: 1.591, SE (62/88), endocrinology & metabolism, x: 2.924

56.  URŠIČ-BRATINA, Nataša, RAJER, E., RADAN, I., BRATANIČ, Nevenka, KRŽIŠNIK, Ciril, BATTELINO, Tadej. Nocturnal hypoglycemia after evening exercise in adolescents with T1D on MDI or CSII. Horm. res., 2003, letn. 60, suppl 2, str. 146. [COBISS.SI-ID 16805849]
JCR IF: 1.591, SE (62/88), endocrinology & metabolism, x: 2.924

57.  GOTO, M..., YOSHIOKA, T..., RAVINDRANATH, T..., BATTELINO, Tadej, YOUNG, R... I., ZELLER, W... P. LPS injected into the pregnant rat late in gestation does not induce fetal endotoxemia. Res. commun. mol. pathol. pharmacol., 1994, let. 85, št. 1, str. 109-112. [COBISS.SI-ID 2508505]
JCR IF: , SE (146/149), pharmacology & pharmacy, x: 1.622, SE (65/67), pathology, x:

58.  BATTELINO, Tadej, GOTO, Masakatsu, ZELLER, W... Patrick. Dexamethasone attenuates hypoglycemia in ten day old rats treated with TNF alpha. Res. commun. mol. pathol. pharmacol., 1996, let. 92, št. 2, str. 149-154. [COBISS.SI-ID 6912985]
JCR IF: 0.419, SE (141/155), pharmacology & pharmacy, x: 1.873, SE (56/64), pathology, x: 1.488, SE (213/231), biochemistry & molecular biology, x: 3.195

59.  GOTO, Masakatsu, YOSHIOKA, Toyokazu, YOUNG, Rita I, BATTELINO, Tadej, ANDERSON, Craig L, ZELLER, Patrick W. A sublethal dose of LPS to pregnant rats induces TNF-alpha tolerance in their 0-day-old offspring. Am. j. physiol., 1997, letn. 273, str. R1158. [COBISS.SI-ID 7527385]
JCR IF: 3.116, SE (10/65), physiology, x: 2.076

60.  MIRALLES, Francisco, BATTELINO, Tadej, CZERNICHOW, Paul, SCHARFMANN, Raphael. TGF-beta plays a key role in morphogenesis of the pancreatic islets of Langerhans by controlling the activity of the matrix metalloproteinase MMP-2. J. cell biol., 1998, letn. 143, št. 3, str. 827-836. [COBISS.SI-ID 9354969]
JCR IF: 12.785, SE (8/139), cell biology, x: 3.407

61.  GOTO, Masakatsu, BATTELINO, Tadej, RAVINDRANATH, Thyyar, PATHOMVANICH, Anuttura, ZELLER, Patrick W. Insulin torelance during endotoxic shock in 10-day-old rats. J. surg. res. (Print), 2000, letn. 94, str. 75-80. [COBISS.SI-ID 12864985]
JCR IF: 1.674, SE (33/136), surgery, x: 1.146

62.  FRISCH, H..., BATTELINO, Tadej, SCHOBER, Edith, BAUMGARTNER-PARZER, Sabina, NOWOTNY, P..., VIERHAPPER, H.... Salt wasting in simple virilizing congenital adrenal hyperplasia. J. pediatr. endocrinol. metab., 2001, letn. 14, št. 9, str. 1649-1655. [COBISS.SI-ID 14780377]
JCR IF: 0.954, SE (69/90), endocrinology & metabolism, x: 2.775, SE (32/69), pediatrics, x: 1.123

63.  GOTO, Masakatsu, YOSHIOKA, Toyokazu, BATTELINO, Tadej, RAVINDRANATH, Thyyar, ZELLER, Patrick W. TNFalpha decreases gluconeogenesis in hepatocytes isolated from 10-day-old rats. Pediatr Res, 2001, letn. 49, št. 4, str. 552-557. [COBISS.SI-ID 13346521] JCR IF: 3.289, SE (4/69), pediatrics, x: 1.123

64.  VESEL, Samo, STOPAR, Mirjam, TREBUŠAK PODKRAJŠEK, Katarina, JAZBEC, Janez, PODNAR, Tomaž, BATTELINO, Tadej. A novel mutation in the G4.5 (TAZ) gene in a kindred with Barth syndrome. Eur J Hum Genet, 2003, letn. 11, str. 97-101. [COBISS.SI-ID 16866521]
JCR IF: 3.669, SE (66/261), biochemistry & molecular biology, x: 3.308, SE (33/120), genetics & heredity, x: 3.452

65.  KARAS KUŽELIČKI, Nataša, GOBEC, Lidija, PFEIFER, Vladimir, MLINAR, Barbara, BATTELINO, Tadej, LUKAČ-BAJALO, Jana. Mutations in galactose-1-phosphate uridyltransferase gene in patients with idiopathic presenile cataract. J. inherit. metab. dis., 2003, vol. 26, no. 7, str. 699-704. [COBISS.SI-ID 1431665]
JCR IF: 1.799, SE (53/88), endocrinology & metabolism, x: 2.924, SE (78/120), genetics & heredity, x: 3.452

66.  SHEHADEH, Naim, BATTELINO, Tadej, GALATZER, Avinoam, NAVEH, Tova, HADASH, Amir, DE VRIES, Liat, PHILLIP, Moshe. Insulin pump therapy for 1-6 year old children with type 1 diabetes. The Israel Medical Association Journal, 2004, letn. 6, št. 5, str. 284-286. [COBISS.SI-ID 18154713]
JCR IF: 0.488, SE (73/103), medicine, general & internal, x: 2.279

67.  CONCANNON, Patrick, ERLICH, Henry A., JULIER, Cecile, MORAHAN, Grant, NERUP, Jørn, POCIOT, Flemming, TODD, John A., RICH, Stephen S., AVBELJ, Magdalena, BATTELINO, Tadej. Type 1 diabetes : evidence for susceptibility loci from four genome-wide linkage scans in 1,435 multiplex families. Diabetes (N. Y. N. Y.), 2005, letn. 54, str. 2995-3001. [COBISS.SI-ID 20656089]
JCR IF: 8.028, SE (3/89), endocrinology & metabolism, x: 3.037

68.  VOTAVA, Felix, TÖRÖK, Dóra, KOVÁCS, József, MÖSLINGER, Dorothea, BAUMGARTNER-PARZER, Sabina M, SÖLYOM, János, PRIBILINCOVÁ, Zuzana, BATTELINO, Tadej, LEBL, Jan, FRISCH, Herwig. Estimation of the false-negative rate in newborn screening for congenital adrenal hyperplasia. Eur J Endocrinol, 2005, letn. 152, str. 869-874. [COBISS.SI-ID 20639705]
JCR IF: 2.962, SE (33/89), endocrinology & metabolism, x: 3.037

69.  MLINAR, Barbara, GERŠAK, Ksenija, KARAS KUŽELIČKI, Nataša, PRODAN ŽITNIK, Irena, BATTELINO, Tadej, LUKAČ-BAJALO, Jana. Galactose-1-phosphate uridyl transferase gene mutations in women with premature ovarian failure. Fertil. steril.. [Print ed.], 2005, vol. 84, no. 1, str. 253-255. [COBISS.SI-ID 1774705]
JCR IF: 3.114, SE (6/57), obstetrics & gynecology, x: 1.648, SE (6/24), reproductive biology, x: 2.135

70.  RAMI, Birgit, SUMNIK, Zdenek, SCHOBER, Edith, WALDHÖR, Thomas, BATTELINO, Tadej, BRATANIČ, Nevenka, KALMAN, Kürti, LEBL, Jan, LIMBERT, Catarina, MADACSY, Laszlo. Screening detected celiac disease in children with type 1 diabetes mellitus: effect on the clinical course (a case control study). J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2005, letn. 41, št. 3, str. 317-321. [COBISS.SI-ID 20639961]
JCR IF: 2.077, SE (20/46), gastroenterology & hepatology, x: 2.577, SE (19/53), nutrition & dietetics, x: 2.012, SE (10/73), pediatrics, x: 1.328

71.  DANNE, Thomas, BATTELINO, Tadej, KORDONOURI, Olga, HANAS, Ragnar, KLINKERT, Christof, LUDVIGSSON, Johnny, BARRIO, Raquel, AEBI, Christine, GSCHWEND, Sylvia, MULLIS, Primus-E. A cross-sectional international survey of continuous subcutaneous insulin infusion in 377 shildren and adolescents with type 1 diabetes mellitus from 10countries.Pediatric diabetes, 2005, letn. 6, str. 193-198. [COBISS.SI-ID 20641241]

72.  HOČEVAR, Marko, AVBELJ, Magdalena, PERIĆ, Barbara, ŽGAJNAR, Janez, BEŠIĆ, Nikola, BATTELINO, Tadej. High prevalence of germline CDKN2A mutations in Slovenian cutaneous malignant melanoma families. Croat. med. j., 2006, letn. 47, št. 6, str. 851-854. [COBISS.SI-ID 21983449]
JCR IF: 0.825, SE (62/103), medicine, general & internal, x: 2.813

73.  SUMNIK, Zdenek, CINEK, O., BRATANIČ, Nevenka, KORDONOURI, Olga, KULICH, Miroslav, ROSZAI, B., ARATO, A., LEBL, Jan, SOLTESZ, G., DANNE, Thomas, BATTELINO, Tadej, SCHOBER, Edith. Risk of celiac disease in children with type 1 diabetes is modified by positivity for HLA-DQB1*02-DQA1*05 and TNF -308A. Diabetes care, 2006, letn. 29, št. 4, str. 858-863. [COBISS.SI-ID 21981913]
JCR IF: 7.912, SE (6/93), endocrinology & metabolism, x: 3.261

74.  BATTELINO, Tadej. Risk and benefits of continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) treatment in school children and adolescents. Pediatric diabetes, 2006, letn. 7, suppl. 4, str. 20-24. [COBISS.SI-ID 21982169]
JCR IF: 2.162, SE (56/93), endocrinology & metabolism, x: 3.261, SE (14/74), pediatrics, x: 1.537

75.  PAVLIČ, Alenka, PETELIN, Milan, BATTELINO, Tadej. Phenotype and enamel ultrastructure characteristics in patients with ENAM genemutations g.13185-13186insAG and 8344delG. Arch. oral biol.. [Print ed.], 2007, letn. 52, str. 209-217. [COBISS.SI-ID 22459097]
JCR IF: 1.554, SE (28/51), dentistry, oral surgery & medicine, x: 1.629

76.  SCHLOOT, Nanette C., BATTELINO, Tadej. Effect of heat shock protein peptide DiaPep277 on ss-cell function in paediatric and adult patients with recent-onset diabetes mellitus type 1: two prospective, randomized, double-blind phase II trials. Diabetes Metab Res Rev, 2007, letn. 23, št. 4, str. 276-285. [COBISS.SI-ID 22758361]

77.  ROGAČ, Mihael, BATTELINO, Tadej, PODNAR, Tomaž, POKORN, Marko. Možganski absces pri otroku s cianotično srčno napako - predstavitev primera = Brain abscess in a child with cyanotic heart disease - case report. Slov. pediatr., 2007, letn. 14, št. 3, str. 127-132. [COBISS.SI-ID 23498969]

78.  DAVIES, Matthew, BATTELINO, Tadej, KOSELJ, Miha, RAVNIK-OBLAK, Maja, ŠUBIC, Jurij, TOMAŽIČ, Marjeta, URBANČIČ-ROVAN, Vilma, VRTOVEC, Matjaž. Initiation of insulin glargine therapy in type 2 diabetes subjects suboptimally controlled on oral antidiabetic agents : results from the AT.LANTUS trial. Diabetes obes. metab. (Print), 2008, letn. 10, št. 5, str. 387-399. [COBISS.SI-ID 24183513]
JCR IF (2007): 3.441, SE (31/92), endocrinology & metabolism, x: 3.297

79.  RIEDL, Dtefan, VOSAHLO, Jan, BATTELINO, Tadej, STIRN-KRANJC, Branka, BRUGGER, Peter C., PRAYER, Daniela. Refining clinical phenotypes in septo-optic dysplasia based on MRI findings. Eur J Pediatr, 2008. [COBISS.SI-ID 24043993]
JCR IF (2007): 1.277, SE (39/78), pediatrics, x: 1.505

80.  PHILLIP, Moshe, BATTELINO, Tadej, RODRIGUEZ, Henry, DANNE, Thomas, KAUFMAN, Francine Ratner. Use of insulin pump therapy in the pediatric age-group : consensus statement from the European Society for paediatric endocrinology, the Lawson Wilkins pediatric endocrine society, and the International society for pediatric and adolescent diabetes, endorsed by the American diabetes association and the European association for the Study of diabetes. Diabetes care, 2007, letn. 30, št. 6, str. 1653-1662. [COBISS.SI-ID 23727065]
JCR IF: 7.851, SE (4/92), endocrinology & metabolism, x: 3.297

81.  DEISS, D., BOLINDER, Jan, RIVELINE, Jean-Pierre, BATTELINO, Tadej. Improved glycemic control in poorly controlled patients with type 1 diabetes using real-time continuous glucose monitoring. Diabetes care, 2006, letn. 29, št. 12, str. 2730-2732. [COBISS.SI-ID 21982937]
JCR IF: 7.912, SE (6/93), endocrinology & metabolism, x: 3.261

82.  LUKAČ-BAJALO, Jana, KARAS KUŽELIČKI, Nataša, PRODAN ŽITNIK, Irena, MENCEJ, Simona, BATTELINO, Tadej. Higher frequency of the galactose-1-phosphate uridyl transferase gene K285N mutation in the Slovenian population. Clin. biochem., 2007, vol. 40, no. 5-6, str. 414-415. [COBISS.SI-ID 2068593]
JCR IF: 2.072, SE (9/26), medical laboratory technology, x: 1.731

83.   KRUDE, H., ŽERJAV-TANŠEK, Mojca, BIEBERMANN, H., HUHNE, K., BATTELINO, Tadej, GRÜTERS, A. A new case of POMC mutation confirming the phenotype of POMC deficiency syndrome. Horm. res., 1999, letn. 51, suppl 2, str. 12. [COBISS.SI-ID 16800729]

84.  HARGITAI, G., SLYOM, J., BATTELINO, Tadej. Growth patterns and final height in congenital adrenal hyperplasia (CAH). Results of a multicenter study. Horm. res., 2000, letn. 53, suppl 2, str. 60. [COBISS.SI-ID 16798681]
JCR IF: 1.301, SE (59/89), endocrinology & metabolism, x: 2.51

85.  KOVACS, J., BATTELINO, Tadej. Lessons from congenital adrenal hyperplasia (CAH) management in middle-Europe during the last 30 years. Horm. res., 2000, letn. 53, suppl 2, str. 77. [COBISS.SI-ID 16799449]
JCR IF: 1.301, SE (59/89), endocrinology & metabolism, x: 2.51

86.  LEBL, J, CIHAKOVA, Daniela, TREBUŠAK PODKRAJŠEK, Katarina, HEINO, Maarit, BATTELINO, Tadej. Autoimmune polyglandular syndrome-1 (APS-1; APECED) in central and eastern Europe : novel mutations of AIRE gene and P450 cytochrome autoantibodies. Pediatr Res, June 2001, letn. 49, št. 6, str. 122A. [COBISS.SI-ID 16841177]
JCR IF: 3.289, SE (4/69), pediatrics, x: 1.123

87.  VOTAVA, Felix, BATTELINO, Tadej. Estimation of the false negative rate in the new-born screening on congenital adrenal hyperplasia. Horm. res., 2002, letn. 58, suppl 2, str. 98. [COBISS.SI-ID 16841433]
JCR IF: 1.231, SE (61/88), endocrinology & metabolism, x: 2.751

88.  BATTELINO, Tadej, TREBUŠAK PODKRAJŠEK, Katarina, BRATANIČ, Nevenka, ŽERJAV-TANŠEK, Mojca. A novel mutation in a patient with atypical presentation of autoimmune polyglandular syndrome type 1 (APS-1). Horm. res., 2002, letn. 58, suppl 2, str. 143. [COBISS.SI-ID 16798169]
JCR IF: 1.231, SE (61/88), endocrinology & metabolism, x: 2.751

89.  RAMI, Birgit, BATTELINO, Tadej, BRATANIČ, Nevenka. Silent (screening detected) celiac disease in children with type 1 diabetes mellitus : a multicenter case control study. J. pediatr. endocrinol. metab., 2003, letn. 16, suppl. 4, str. 933. [COBISS.SI-ID 16820441]
JCR IF: 0.947, SE (73/88), endocrinology & metabolism, x: 2.924, SE (38/68), pediatrics, x: 1.236

90.  BATTELINO, Tadej, DANNE, Thomas, HANAS, Ragnar, KORDONOURI, Olga, PHILLIP, Moshe. Higher number of daily boluses is associated with lower glycosylated HbA1c in a cohort of 370 children and adolescents treated with continuous subcutaneous insulin infusion. Diabetes (N. Y. N. Y.), June 2004, letn. 53, suppl 2, str. A419-20. [COBISS.SI-ID 18047705]
JCR IF: 8.848, SE (4/87), endocrinology & metabolism, x: 2.966

91.  DANNE, Thomas, BATTELINO, Tadej, HANAS, Ragnar, KORDONOURI, Olga, PHILLIP, Moshe. Ninety day memory read-out from 370 international pediatric patients demonstrates the safety and felxibility of continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) in all age groups. Diabetes (N. Y. N. Y.), June 2004, letn. 53, suppl 2, str. A420. [COBISS.SI-ID 18047449]
JCR IF: 8.848, SE (4/87), endocrinology & metabolism, x: 2.966

92.  DEISS, D., BATTELINO, Tadej. First experience using the Guardian RT continuous glucose monitoring system with real-time values and alerts in TIDM patients. Results of a pilot study. Diabetes (N. Y. N. Y.), letn. 56, suppl. 1, str. A97. [COBISS.SI-ID 20971993]
JCR IF: 8.028, SE (3/89), endocrinology & metabolism, x: 3.037

93.  BOLINDER, Jan, DEISS, D., RIVELINE, Jean-Pierre, BATTELINO, Tadej, BOSI, Emanuele, TUBIANA-RUFI, Nadia, KERR, David, PHILLIP, Moshe. Guardian RT continuous glucose monitoring system with real time glucose valuesand alarms functions : a new tool for improving glucose control in patients with type 1 diabetes mellitus?. Diabetologia, 2005, letn. 48, suppl. 1, str. A49. [COBISS.SI-ID 20996569]
JCR IF: 5.337, SE (10/89), endocrinology & metabolism, x: 3.037

94.  PANKOWSKA, Ewa, BATTELINO, Tadej, DANNE, Thomas, KORDONOURI, Olga, PHILLIP, Moshe. The PedPump survey : a low percentage of basal insulin and more then seven daily boluses are an option for better glycaemic control in 1086 children on CSII from 17 countries. Diabetologia, 2005, letn. 48, suppl. 1, str. A54. [COBISS.SI-ID 20996825]
JCR IF: 5.337, SE (10/89), endocrinology & metabolism, x: 3.037

95.  BATTELINO, Tadej, DANNE, Thomas, DEISS, D., PANKOWSKA, Ewa, PHILLIP, Moshe. The PedPump survey : more than seven daily boluses and less basal insulin are associated with lower GlyHbA1c in 1086 chuildren with T1 DM from 17 countries. Horm. res., 2005, letn. 64, suppl. 1, str. 159. [COBISS.SI-ID 20973273]
JCR IF: 1.386, SE (69/89), endocrinology & metabolism, x: 3.037

96.  TUBIANA-RUFI, Nadia, DEISS, D., BOLINDER, Jan, RIVELINE, Jean-Pierre, BATTELINO, Tadej, BOSI, Emanuele, KERR, David, PHILLIP, Moshe. Evaluation of the Guardian RT continuous glucose monitoring system with real time glucose values and alarms in children with type 1 diabetes mellitus : a potential new tool to improve metabolic control. Horm. res., 2005, letn. 64, suppl. 1, str. 160. [COBISS.SI-ID 20973529]
JCR IF: 1.386, SE (69/89), endocrinology & metabolism, x: 3.037

97.  URŠIČ-BRATINA, Nataša, RAJER, Elizabeta, RADAN, Ivan, BRATANIČ, Nevenka, KRŽIŠNIK, Ciril, LOGAR, Tadeja, BATTELINO, Tadej. Evening exercise in adolescents with TID on MDI or CSII. J. pediatr. endocrinol. metab., 2003, letn. 16, suppl. 4, str. 936. [COBISS.SI-ID 16819929]
JCR IF: 0.947, SE (73/88), endocrinology & metabolism, x: 2.924, SE (38/68), pediatrics, x: 1.236

98.  FIDLER MIS, Nataša, HREN, Irena, BRECELJ, Jernej, ŠIRCA-ČAMPA, Andreja, SEDMAK, Marjeta, KRŽIŠNIK, Ciril, KOLETZKO, Berthold. Thriving of malnourished breastfed infants after additional formula milk feeding. J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2004, letn. 39, suppl. 1, str. S516. [COBISS.SI-ID 20592089]
JCR IF: 1.764, SE (24/46), gastroenterology & hepatology, x: 2.489, SE (22/53), nutrition & dietetics, x: 1.853, SE (13/70), pediatrics, x: 1.243

99.  FIDLER MIS, Nataša, HREN, Irena, BRECELJ, Jernej, ŠIRCA-ČAMPA, Andreja, SEDMAK, Marjeta, KRŽIŠNIK, Ciril, KOLETZKO, Berthold. Thriving of malnourished breastfed infants after additional formula milk feeding. V: KOLETZKO, Berthold (ur.), DODDS, Peter N. (ur.), AKERBLOM, Hans (ur.), ASHWELL, Margaret (ur.). Early nutrition and its later consequences: new opportunities : perinatal programming of adult heatlh - EC supported research, (Advances in experimental medicine and biology, vol. 569). New York: Springer Science + Business Media, 2005, str. 174-175. [COBISS.SI-ID 21472473]
JCR IF: 0.635, SE (64/72), medicine, research & experimental, x: 2.81

100.                 BATTELINO, Tadej, TREBUŠAK PODKRAJŠEK, Katarina, BRATANIČ, Nevenka, KRŽIŠNIK, Ciril. AIRE-1 mRNA analyses - an additional level of APS-1 molecular diagnostics. Horm. res., 2005, letn. 64, suppl. 1, str. 29. [COBISS.SI-ID 20971481]
JCR IF: 1.386, SE (69/89), endocrinology & metabolism, x: 3.037

101.                 AVBELJ, Magdalena, TREBUŠAK PODKRAJŠEK, Katarina, BRATANIČ, Nevenka, KRŽIŠNIK, Ciril, BATTELINO, Tadej. Two novel TPO gene mutations in congenital hypothyroidism. Horm. res., 2005, letn. 64, suppl. 1, str. 104. [COBISS.SI-ID 20971737]
JCR IF: 1.386, SE (69/89), endocrinology & metabolism, x: 3.037

102.                 KOTNIK, Primož, ŠIRCA-ČAMPA, Andreja, ZUPANČIČ, Mirjana, ŠTIMEC, Matevž, SMOLE, Katarina, FIDLER MIS, Nataša, BATTELINO, Tadej, KRŽIŠNIK, Ciril. Urinary iodine concentration and goiter prevalence in Slowenian adolescents. Horm. res., letn. 64, suppl. 1, str. 111. [COBISS.SI-ID 20972249]
JCR IF: 1.386, SE (69/89), endocrinology & metabolism, x: 3.037

103.                 ČIŽMAN, Milan, JAZBEC, Janez. Etiology of acute encephalitis in childhood in Slovenia. Pediatr Infect Dis J, 1993, letn. 12, št. 11, str. 903-908. [COBISS.SI-ID 1747673]
JCR IF (1994): 1.729, SE (4/61), pediatrics, x: 0.668, SE (7/22), infectious diseases, x: 1.786

104.                 ČIŽMAN, Milan, PARAGI, Metka, JOVAN-KUHAR, N..., GUBINA, Marija, KRAIGHER, Alenka, JAZBEC, Janez. Incidence of Haemophilus influenzae meningitis among children in Slovenia. J. chemother., 1995, let. 7, suppl. 4, str. 145-146. [COBISS.SI-ID 4048601]
JCR IF: 0.105, SE (89/95), oncology, x: 2.003, SE (146/151), pharmacology & pharmacy, x: 1.799

105.                 SOČAN, Maja, RAVNIK, Igor-Mihael, BENČINA, Dušan, DOVČ, Peter, ZAKOTNIK, Breda, JAZBEC, Janez. Neurological symptoms in patients whose cerebrospinal fluid is culture- and/or polymerase chain reaction : positive for Mycoplasma pneumoniae. Clin. Infect. Dis., 2001, vol. 32, e31-e35. [COBISS.SI-ID 1097864]
JCR IF: 3.545, SE (24/114), immunology, x: 3.31, SE (7/36), infectious diseases, x: 2.395, SE (16/81), microbiology, x: 2.483

106.                 KLOBOVES-PREVODNIK, Veronika, JAZBEC, Janez, US-KRAŠOVEC, Marija, LAMOVEC, Janez. Thyroid spindle epithelial tumor with thymus-like differentiation (SETTLE) : is cytopathological diagnosis possible?. Diagn. cytopathol., 2002, letn. 26, št. 5, str. 314-319. [COBISS.SI-ID 14895065]
JCR IF: 0.911, SE (20/28), medical laboratory technology, x: 1.652, SE (47/64), pathology, x: 1.827

107.                 MEGLIČ, Anamarija, KUZMAN, Drago, JAZBEC, Janez, JAPELJ-PAVEŠIĆ, Barbara, KENDA, Rajko. Erythrocyte deformability and microhematuria in children and adolescents. Pediatr Nephrol (Berl. West), 2003, letn. 18, str. 127-132. [COBISS.SI-ID 15947481]
JCR IF: 1.219, SE (29/68), pediatrics, x: 1.236, SE (26/49), urology & nephrology, x: 1.707

108.                 JAZBEC, Janez, EĆIMOVIĆ, Patricija, JEREB, Berta. Second neoplasms after treatment of childhood cancer in Slovenia. Pediatric blood & cancer, 2004, letn. 42, št. 7, str. 574-581. [COBISS.SI-ID 18840793]
JCR IF: , SE (121/123), oncology, x: 3.61, SE (61/62), hematology, x: 2.621, SE (70/70), pediatrics, x: 1.243

109.                 JAZBEC, Janez, KITANOVSKI, Lidija, APLENC, Richard, DEBELJAK, Maruša, DOLŽAN, Vita. No evidence of association of methylenetetrahydrofolate reductase polymorphismwith occurrence of second neoplasms after treatment of childhood leukemia. Leuk. lymphoma, 2005, letn. 46, št. 6, str. 893-897. [COBISS.SI-ID 20429529]
JCR IF: 1.295, SE (99/123), oncology, x: 3.797, SE (45/60), hematology, x: 2.828

110.                 MILEK, Miha, MURN, Jernej, JAKŠIĆ, Želimir, LUKAČ-BAJALO, Jana, JAZBEC, Janez, MLINARIČ-RAŠČAN, Irena. Thiopurine S-methyltransferase pharmacogenetics: genotype to phenotype correlation in the Slovenian population. Pharmacology, 2006, vol. 77, no. 3, str. 105-114. [COBISS.SI-ID 1917553]
JCR IF: 1.24, SE (143/199), pharmacology & pharmacy, x: 2.645

111.                 JAZBEC, Janez, TODOROVSKI, Ljupčo, JEREB, Berta. Classification tree analysis of second neoplasms in survivors of childhood cancer. BMC Cancer, 2007, letn. 7, št. 27, str. [1-6]. [COBISS.SI-ID 22928089]
JCR IF: 2.709, SE (61/132), oncology, x: 4.081

112.                 PODGORNIK, Helena, DEBELJAK, Maruša, ŽONTAR, Darja, ČERNELČ, Peter, VELENŠEK PRESTOR, Veronika, JAZBEC, Janez. RUNX1 amplification in lineage conversion of childhood B-cell acute lymphoblastic leukemia to acute myelogenous leukemia. Cancer genet. cytogenet.. [Print ed.], 2007, letn. 178, št. 1, str. 77-81. [COBISS.SI-ID 23368153]
JCR IF: 1.559, SE (99/132), oncology, x: 4.081, SE (101/132), genetics & heredity, x: 3.696

113.                 BOHANEC, Petra, JAZBEC, Janez, DOLŽAN, Vita. Gene-gene interactions in the folate metabolic pathway influence the risk for acute lymphoblastic leukemia in children.Leuk. lymphoma, 2007, letn. 48, št. 4, str. 786-792. [COBISS.SI-ID 23040729]
JCR IF: 1.512, SE (101/132), oncology, x: 4.081, SE (41/63), hematology, x: 3.042

114.                 JAZBEC, Janez, APLENC, Richard, DOLŽAN, Vita, DEBELJAK, Maruša, JEREB, Berta. GST polymorphisms and occurrence of second neoplasms after treatment of childhood leukemia. Leukemia, 2003, letn. 17, št. 12, str. 2540-2542. [COBISS.SI-ID 17029337]
JCR IF: 5.116, SE (15/120), oncology, x: 3.363, SE (7/62), hematology, x: 2.435

115.                 KITANOVSKI, Lidija, JAZBEC, Janez, HOJKER, Sergej, GUBINA, Marija, DERGANC, Metka. Diagnostic accuracy of procalcitonin and interleukin-6 values for predicting bacteremia and clinical sepsis in febrile neutropenic children with cancer. Eur J Clin Microbiol Infect Dis, 2006, letn. 25, št. 6, str. 413-415. [COBISS.SI-ID 21143513]
JCR IF: 2.33, SE (24/47), infectious diseases, x: 2.823, SE (40/88), microbiology, x: 3.118

116.                 DEBELJAK, Maruša, TREBUŠAK PODKRAJŠEK, Katarina, APLENC, Richard, JAZBEC, Janez. X-linked lymphoproliferative disease with a novel SH2D1A gene mutation.Pediatric blood & cancer, 2008, letn. 50, št. 1, str. 187. [COBISS.SI-ID 23041497]
JCR IF (2007): 2.164, SE (84/132), oncology, x: 4.081, SE (33/63), hematology, x: 3.042, SE (18/78), pediatrics, x: 1.505

117.                 ARNEŽ, Maja, ČIŽMAN, Milan, JAZBEC, Janez, KOTNIK, Antonija. Acute infectious lymphocytosis caused by coxsackievirus B2. Pediatr Infect Dis J, 1996, let. 15, št. 12, str. 1127-1128. [COBISS.SI-ID 6775001]
JCR IF: 2.065, SE (4/63), pediatrics, x: 0.781, SE (11/29), infectious diseases, x: 2.069

118.                 KARAS KUŽELIČKI, Nataša, JAZBEC, Janez, MLINARIČ-RAŠČAN, Irena. The pharmacogenetic evaluation of the treatment outcomes in patients with childhood acute lymphoblastic leukemia. V: Abstracts of the 2nd BBBB Conference on Pharmaceutical Sciences, September 13-15, 2007, Tallinn-Tartu, Estonia, (European journal of pharmaceutical sciences, vol. 32, issue 1, suppl.). Amsterdam: Elsevier, 2007, 2007, vol. 32, no. 1, suppl., str. S19. [COBISS.SI-ID 2171505]

119.                 JAZBEC, Janez, ŠEGA, Saša, PETRIČ-GRABNAR, Gabrijela. Evaluation of baroreceptor function after radiotherapy of the neck region in children. Med. pediatr. oncol., 1999, letn. 33, št. 3, str. 301. [COBISS.SI-ID 10534105]
JCR IF: 1.518, SE (52/105), oncology, x: 2.364, SE (12/72), pediatrics, x: 0.958

120.                 JAZBEC, Janez, ANŽIČ, Jožica. Acute leukemia as the first hematologic manifestation of Fanconi anemia in three years. Med. pediatr. oncol., 1999, letn. 33, št. 3, str. 315. [COBISS.SI-ID 10533593]
JCR IF: 1.518, SE (52/105), oncology, x: 2.364, SE (12/72), pediatrics, x: 0.958

121.                 JAZBEC, Janez, ANŽIČ, Jožica, BRAČKO, Matej, POHAR-MARINŠEK, Živa, MALI, Polonca. Unusual presentation of metastatic nasopharyngeal carcinoma and toxoplasmic lymphadenitis. V: GALE, Nina (ur.), ŽARGI, Miha (ur.). XXXIst Memorial Meeting for Professor Janez Plečnik, December 7 - 8, 2000, Ljubljana, Slovenia. Epithelial tumours of the head and neck : proceedings. Ljubljana: Institute of Pathology, Faculty of Medicine, 2000, str. 110. [COBISS.SI-ID 12639193]

122.                 MALI, Polonca, JAZBEC, Janez, ŽUPANČIČ, Nežika, ZADRAVEC-ZALETEL, Lorna. Primary germ cell tumours of the CNS. Med. pediatr. oncol., 2000, letn. 35, št. 3, str. 312. [COBISS.SI-ID 13185753]
JCR IF: 1.301, SE (68/103), oncology, x: 2.568, SE (21/71), pediatrics, x: 1.024

123.                 BRATANIČ, Nevenka, URŠIČ-BRATINA, Nataša, ŽERJAV-TANŠEK, Mojca, JAZBEC, Janez, ZALETEL-ZADRAVEC, Lorna, KRŽIŠNIK, Ciril, BATTELINO, Tadej. Growth and body weight after treatment for childhood acute lymphoblastic leukmia. Slov. pediatr., 2000, letn. 7, št. 3, str. 105. [COBISS.SI-ID 13507033]

124.                 KITANOVSKI, Lidija, DERGANC, Metka, GUBINA, Marija, KRHIN, Blaž, JAZBEC, Janez, DOLNIČAR, Majda, ANŽIČ, Jožica. Is procalcitonin superior to CRP in diagnosis of severe infection in neutropenic cancer patients?. V: DERGANC, Metka (ur.), GROSEK, Štefan (ur.). Programme and abstract book. Ljubljana: Department of Paediatric Surgery and Intensive Care, University Medical Centre, 2002, str. 84. [COBISS.SI-ID 14933977]

125.                 KOBAL, Jan, DOLENC-GROŠELJ, Leja, JAZBEC, Janez. Sleep features in a family with Chorea-acanthocytosis. Eur. j. neurol., 2003, letn. 10, suppl. 1, str. 138. [COBISS.SI-ID 16833241]
JCR IF: 2, SE (51/135), clinical neurology, x: 1.832, SE (105/198), neurosciences, x: 2.927

126.                 KITANOVSKI, Lidija, BENEDIK-DOLNIČAR, Majda, DERGANC, Metka, JAZBEC, Janez, ANŽIČ, Jožica, KRHIN, Blaž, STOPAR, Tanja, GUBINA, Marija, MALI, P. The role of new inflammatory parameters in early diagnosis of severe infection in children with febrile neutropenia. Med. pediatr. oncol., October 2003, letn. 41, št. 4, str. 350. [COBISS.SI-ID 17695961]
JCR IF: 1.737, SE (79/120), oncology, x: 3.363, SE (13/68), pediatrics, x: 1.236

127.                 KITANOVSKI, Lidija, DERGANC, Metka, JAZBEC, Janez, BENEDIK-DOLNIČAR, Majda, ANŽIČ, Jožica, HOJKER, Sergej. Procalcitonin (PCT) is superior to C-reactive protein (CRP) in the diagnosis of severe infection in children with febrile neutropenia. Pediatr. crit. care med., 2003, letn. 4, št. 3, str. A150. [COBISS.SI-ID 16500185]

128.                 KITANOVSKI, Lidija, DERGANC, Metka, JAZBEC, Janez, BENEDIK-DOLNIČAR, Majda, ANŽIČ, Jožica, MALI, P, KRHIN, Blaž, HOJKER, Sergej, GUBINA, Marija. The role of IL-6 in early diagnosis of severe infections in children with febrile neutropenia. Support Care Cancer, December 2003, letn. 11, št. 12, str. 816. [COBISS.SI-ID 17696217]
JCR IF: 1.367, SE (90/120), oncology, x: 3.363, SE (15/53), health care sciences & services, x: 1.154, SE (2/24), rehabilitation, x: 0.868

129.                 KARAS KUŽELIČKI, Nataša, JAZBEC, Janez, MLINARIČ-RAŠČAN, Irena. TPMT deficient alleles correlate with higher incidence of 6-MP tocix effects in children with ALL. V:Abstracts of the 32nd FEBS Congress, Vienna, Austria, 7-12 July 2007 : molecular machines, (The FEBS journal, Supplement, Vol. 274, suppl. 1). Oxford: Blackwell Publishing, 2007, str. 285, F1-83. [COBISS.SI-ID 2254193]
JCR IF: 3.396, SE (91/263), biochemistry & molecular biology, x: 3.62

130.                 PODGORNIK, Helena, ČERNELČ, Peter, JAZBEC, Janez. AML1 amplification detected by FISH on the archived bone marrow smear. Chomosom. res., 2007, letn. 15, suppl. 1, str. 198. [COBISS.SI-ID 24631257]
JCR IF: 3.469, SE (88/263), biochemistry & molecular biology, x: 3.62, SE (51/132), genetics & heredity, x: 3.696

131.                 SOČAN, Maja, RAVNIK, Igor-Mihael, BENČINA, Dušan, DOVČ, Peter, ZAKOTNIK, Breda, JAZBEC, Janez. Two distinct patterns of central nervous system complications due to Mycoplasma pneumoniae infection : reply. Clin. Infect. Dis., 2001, vol. 33, str. 917. [COBISS.SI-ID 1203336]
JCR IF: 3.545, SE (24/114), immunology, x: 3.31, SE (7/36), infectious diseases, x: 2.395, SE (16/81), microbiology, x: 2.483

132.                 BESSISO, M... S., CINDRO, Lada, NEUBAUER, David, TRONTELJ, Jože, AL-BUSAIRI, S..., BUSHNAK, R..., AL-MANSOOR, S..., HAMMURI, M..., AL-RASHIED, A... A., RAVNIK, Igor-Mihael. Prognosis and risk factors in febrile convulsions: a prospective study of 150 children in Kuwait. Neuroepidemiology, 1990, letn. 9, št. 2, str. 78-87. [COBISS.SI-ID 2598617]
JCR IF (1994): 1, SE (123/181), neurosciences, x: 2.287

133.                 PREZELJ, Marija, NEUBAUER, David, DERGANC, Metka. Measurement of purines in urine by capillary electrophoresis for estimating the degree of hypoxia in infants. Clin Chem Lab Med, 2000, vol. 38, no. 7, str. 623-628. [COBISS.SI-ID 830577]
JCR IF: 1.744, SE (165/310), biochemistry & molecular biology, x: 3.06

134.                 PARO PANJAN, Darja, PEČARIČ-MEGLIČ, Nuška, NEUBAUER, David. A case of Zellweger syndrome with extensive MRI abnormalities and unusual EEG findings. Clin. EEG electroencephalogr., Januray 2001, letn. 32, št. 1, str. 28-31. [COBISS.SI-ID 13372377]
JCR IF: 0.779, SE (24/39), engineering, biomedical, x: 1.074, SE (95/136), clinical neurology, x: 1.638

135.                 POKORN, Marko, KOPAČ, Štefan, NEUBAUER, David, ČIŽMAN, Milan. Economic evaluation of Haemophilus influenzae type b vaccination in Slovenia. Vaccine. [Print ed.], 2001, letn. 19, št. 24/25, str. 3600-3605. [COBISS.SI-ID 13331161]
JCR IF: 2.943, SE (27/114), immunology, x: 3.31, SE (15/75), medicine, research & experimental, x: 2.444, SE (1/128), veterinary sciences, x: 0.603

136.                 AL TAWARI, Asma A., RAMADAN, Dina G., NEUBAUER, David, CINDRO, Lada, AL-AWADI, Fatema. An early onset form of methylenetetrahydrofolate reductase deficiency: a report of a family from Kuwait. Brain dev. (Tokyo, 1979). [Print ed.], 2002, letn. 24, str. 304-309. [COBISS.SI-ID 15868121]
JCR IF: 0.859, SE (94/138), clinical neurology, x: 1.719

137.                 GNIDOVEC STRAŽIŠAR, Barbara, NEUBAUER, David, ZIDAR, Janez. Actigraphic assessment of sleep-wake rhythm during the first 6 months of life. Clin. neurophysiol.. [Print ed.], 2002, letn. 113, str. 1815-1821. [COBISS.SI-ID 15846873]
JCR IF: 2.12, SE (43/138), clinical neurology, x: 1.719, SE (88/197), neurosciences, x: 2.755

138.                 RENER-PRIMEC, Zvonka, KOPAČ, Štefan, NEUBAUER, David. Epidemiologic features of infantile spasms in Slovenia. Epilepsia (Cph.), 2002, letn. 43, št. 2, str. 183-187. [COBISS.SI-ID 15135705]
JCR IF: 3.53, SE (14/138), clinical neurology, x: 1.719

139.                 AVČIN, Tadej, MARKELJ, Gašper, NIKŠIČ, Vesna, RENER-PRIMEC, Zvonka, ČUČNIK, Saša, ZUPANČIČ, Mirjana, ROZMAN, Blaž, NEUBAUER, David. Estimation of antiphospholipid antibodies in a prospective longitudinal study of children with migraine. Cephalalgia, 2004, letn. 24, str. 831-837. [COBISS.SI-ID 18355929]
JCR IF: 3.133, SE (22/140), clinical neurology, x: 1.941, SE (60/198), neurosciences, x: 2.936

140.                 PARO PANJAN, Darja, NEUBAUER, David. Congenital hypotonia: is there an algorithm?. J. child neurol., 2004, letn. 19, št. 6, str. 439-442. [COBISS.SI-ID 21521113]
JCR IF: 1.333, SE (75/140), clinical neurology, x: 1.941, SE (27/70), pediatrics, x: 1.243

141.                 PARO PANJAN, Darja, NEUBAUER, David, KODRIČ, Jana, BRATANIČ, Borut. Amiel-Tison neurological assessment at term age : clinical application, correlation with other methods, and outcome at 12 to 15 months. Dev Med Child Neurol, 2005, letn. 47, št. 5, str. 19-26. [COBISS.SI-ID 19277529]
JCR IF: 1.79, SE (67/148), clinical neurology, x: 2.04, SE (15/73), pediatrics, x: 1.328

142.                 PARO PANJAN, Darja, ŠUŠTERŠIČ, Breda, NEUBAUER, David. Comparison of two methods of neurologic assessment in infants. Pediatr. neurol.. [Print ed.], 2005, letn. 33, št. 5, str. 317-324. [COBISS.SI-ID 20963545]
JCR IF: 1.368, SE (90/148), clinical neurology, x: 2.04, SE (30/73), pediatrics, x: 1.328

143.                 OSREDKAR, Damjan, DERGANC, Metka, PARO PANJAN, Darja, NEUBAUER, David. Amplitude-integrated electroencephalography in full-term newborns without severe hypoxic-ischemic encephalopathy: case series. Croat. med. j., 2006, letn. 47, str. 285-291. [COBISS.SI-ID 21143257]
JCR IF: 0.825, SE (62/103), medicine, general & internal, x: 2.813

144.                 RENER-PRIMEC, Zvonka, STARE, Janez, NEUBAUER, David. The risk of lower mental outcome in infantile spasms increases after three weeks of hypsarrhythimia duration. Epilepsia (Cph.), 2006, letn. 47, št. 12, str. 2202-2205. [COBISS.SI-ID 21960153]
JCR IF: 3.526, SE (21/146), clinical neurology, x: 2.169

145.                 RENER-PRIMEC, Zvonka, LOZAR-KRIVEC, Jana, KRIVEC, Uroš, NEUBAUER, David. Head growth in infants with infantile spasms may be temporarily reduced. Pediatr. neurol.. [Print ed.], 2006, letn. 35, št. 3, str. 197-203. [COBISS.SI-ID 21635033]
JCR IF: 1.542, SE (84/146), clinical neurology, x: 2.169, SE (30/74), pediatrics, x: 1.537

146.                 BREGANT, Tina, RUTHERFORD, Mary, COWAN, Frances, NEUBAUER, David. Poškodba bele možganovine pri donošenih novorojenčkih z neonatalno encefalopatijo: korelacija med izsledki magnetnoresonančnega slikanja in razvojnim izidom. Slov. pediatr., 2006, letn. 13, suppl. 1, str. 101-106. [COBISS.SI-ID 21840345]

147.                 PARO PANJAN, Darja, NEUBAUER, David. Benign neonatal sleep myoclonus : experience from the study of 38 infants. Eur. j. paediatr. neurol., 2008, letn. 12, št. 1, str. 14-18. [COBISS.SI-ID 23650521]
JCR IF (2007): 0.861, SE (119/146), clinical neurology, x: 2.297, SE (55/78), pediatrics, x: 1.505

148.                  ŠUŠTERŠIČ, Breda, NEUBAUER, David. Letter to the editor. Dev Med Child Neurol, 2005, letn. 47, št. 5, str. 358-359. [COBISS.SI-ID 19277273]
JCR IF: 1.79, SE (67/148), clinical neurology, x: 2.04, SE (15/73), pediatrics, x: 1.328

149.                  NEUBAUER, David. Predictive value of cardiorespiratory patterns during neonatal life. Eur J Pediatr, 1995, let. 154, št. 5 Suppl 1, str. 28. [COBISS.SI-ID 4612057]
JCR IF: 1.073, SE (15/63), pediatrics, x: 0.692

150.                 PARO PANJAN, Darja, NEUBAUER, David, KORNHAUSER-CERAR, Lilijana, NOVOSEL-SEVER, Marjeta, BRATANIČ, Borut. Zellweger syndrome - a case report. Brain dev. (Tokyo, 1979). [Print ed.], 1998, letn. 20, št. 6, str. 370-371. [COBISS.SI-ID 8116697]
JCR IF: 0.761, SE (77/125), clinical neurology, x: 1.485

151.                 KRAJNC, Natalija, NEUBAUER, David, ŽUPANČIČ, Nežika. The Slovene Rett syndrome series. Brain dev. (Tokyo, 1979). [Print ed.], 1998, letn. 20, št. 6, str. 380. [COBISS.SI-ID 8117465]
JCR IF: 0.761, SE (77/125), clinical neurology, x: 1.485

152.                 PIRNAT, M..., NEUBAUER, David, PODNAR, Simon, VELIČKOVIĆ PERAT, Milivoj. A child with myelomeningocele - diagnostic and therapeutic considerations. Brain dev. (Tokyo, 1979). [Print ed.], 1998, letn. 20, št. 6, str. 409-410, 303 CP T. [COBISS.SI-ID 8118233]
JCR IF: 0.761, SE (77/125), clinical neurology, x: 1.485

153.                 ZELJIČ, Vesna, NEUBAUER, David. Children with cerebral palsy in Kuwait. Brain dev. (Tokyo, 1979). [Print ed.], 1998, letn. 20, št. 6, str. 412. [COBISS.SI-ID 8118489]
JCR IF: 0.761, SE (77/125), clinical neurology, x: 1.485

154.                 PARO PANJAN, Darja, NEUBAUER, David. Electroclinical characteristics and late outcome of neonatal seizures. Brain dev. (Tokyo, 1979). [Print ed.], 1998, letn. 20, št. 6, str. 482. [COBISS.SI-ID 8120537]
JCR IF: 0.761, SE (77/125), clinical neurology, x: 1.485

155.                 NEUBAUER, David, KOPRIVA, Silvester, ŽUPEVC, Avgust. Severe obstructive sleep apnoea syndrome in a girl with Goldenhar syndrome. Electroencephalogr. clin. neurophysiol.. [Print ed.], 1998, let. 106, supl. 1001, str. 42. [COBISS.SI-ID 7528921]
JCR IF: 2.45, SE (2/45), engineering, biomedical, x: 0.924, SE (21/125), clinical neurology, x: 1.485

156.                 NEUBAUER, David, DOLENC-GROŠELJ, Leja, GABER, B.... A case of paroxysmal attacks of sudden breathing difficulty - paroxysmal vagotonia?. Electroencephalogr. clin. neurophysiol.. [Print ed.], 1998, letn. 106, supl. 1001, str. 90-91. [COBISS.SI-ID 7529177]
JCR IF: 2.45, SE (2/45), engineering, biomedical, x: 0.924, SE (21/125), clinical neurology, x: 1.485

157.                 NEUBAUER, David, KOPAČ, Štefan, PETERLIN, Borut, RAVNIK, Igor-Mihael, FRELIH, Jana. Benign familial infantile convulsions in three siblings. Neurol. Croat., 1998, letn. 47, suppl. 2, str. 7-8. [COBISS.SI-ID 9421273]
JCR IF: 0.094, SE (121/125), clinical neurology, x: 1.485

158.                 GNIDOVEC STRAŽIŠAR, Barbara, KOPAČ, Štefan, NEUBAUER, David. Usefulness of bedside cardiorespiratory studies in infants. Neurol. Croat., 2000, letn. 49, suppl. 3, str. 45. [COBISS.SI-ID 12296409]
JCR IF: 0.032, SE (135/137), clinical neurology, x: 1.644

159.                 TERAN, N..., ZIDAR, Janez, NEUBAUER, David, PETERLIN, Borut. Molecular genetic analysis of myotonic dystrophy in Slovenia. Neurol. Croat., 2000, letn. 49, suppl. 3, str. 76. [COBISS.SI-ID 12295129]
JCR IF: 0.032, SE (135/137), clinical neurology, x: 1.644

160.                 MACEDONI-LUKŠIČ, Marta, FRELIH, Jana, KOPAČ, Štefan, NEUBAUER, David. Follow-up of otherwise healthy, term new-borns with hyperbilirubinemia. Brain dev. (Tokyo, 1979). [Print ed.], june 2001, letn. 23, št. 3, str. 146-147. [COBISS.SI-ID 13495769]
JCR IF: 1.049, SE (76/136), clinical neurology, x: 1.638

161.                 GNIDOVEC STRAŽIŠAR, Barbara, NEUBAUER, David. Is actimetry a useful tool for the assessment of the quality of infant's general movements?. Brain dev. (Tokyo, 1979). [Print ed.], June 2001, letn. 23, št. 3, str. 154. [COBISS.SI-ID 13496281]
JCR IF: 1.049, SE (76/136), clinical neurology, x: 1.638

162.                 KRIVEC, Uroš, LOZAR, Jana, RENER-PRIMEC, Zvonka, NEUBAUER, David. Head growth in children with infantile spasms. Brain dev. (Tokyo, 1979). [Print ed.], June 2001, letn. 23, št. 3, str. 162. [COBISS.SI-ID 13496793]
JCR IF: 1.049, SE (76/136), clinical neurology, x: 1.638

163.                 NEUBAUER, David, KOPAČ, Štefan, ŽERJAV-TANŠEK, Mojca, VOLAVŠEK, Črtomir, FRELIH, Jana, ŠPEGELD, M., VELIČKOVIĆ PERAT, Milivoj. Electroclinical characteristics of Angelman syndrome at different ages. Dev Med Child Neurol, october 2003, letn. 45, suppl 97, str. 53. [COBISS.SI-ID 17155801]
JCR IF: 1.898, SE (54/135), clinical neurology, x: 1.832, SE (11/68), pediatrics, x: 1.236

164.                 BIZILJ, S., HREN, Rok, BUTINAR, Dušan, TIVADAR, Ivica, JEKOVEC-VRHOVŠEK, Maja, GRADIŠNIK, Peter, CIJAN, S., VELIČKOV, H., RENER-PRIMEC, Zvonka, KOPAČ, Štefan, LOBNIK-KRUNIČ, Brigita, KIKER-PLAVEC, N., PLANTAN, Ivan, NEUBAUER, David. Effect of topiramate therapy on seizure frequency and tolerability in children with epilepsy. Eur. j. neurol., 2003, letn. 10, suppl. 1, str. 145. [COBISS.SI-ID 16833497]
JCR IF: 2, SE (51/135), clinical neurology, x: 1.832, SE (105/198), neurosciences, x: 2.927

165.                 OSREDKAR, Damjan, PARO PANJAN, Darja, DERGANC, Metka, KODRIČ, Jana, NEUBAUER, David. Cerebral function monitoring in high-risk and low risk neonates in comparison with standard electroencephalography. J. child neurol., 2003, letn. 18, št. 7, str. 490. [COBISS.SI-ID 16823769]
JCR IF: 1.014, SE (91/135), clinical neurology, x: 1.832, SE (35/68), pediatrics, x: 1.236

166.                 NEUBAUER, David, MEGLIČ, Dušanka, KAČ-VIČAR, M., KOLNIK, I. Coexistence of herpetic meningoencephalitis and shaken baby syndrome : a coincidence or a consequence?. Dev Med Child Neurol, 2004, letn. 46, suppl 1, str. 39. [COBISS.SI-ID 18387673]
JCR IF: 2.083, SE (53/140), clinical neurology, x: 1.941, SE (10/70), pediatrics, x: 1.243

167.                 ŠUŠTERŠIČ, Breda, NEUBAUER, David. Importance of early and individualized neurodevelopmental treatment in a childwith X-linked myotubular myopathy. Dev Med Child Neurol, 2004, letn. 46, suppl 1, str. 42. [COBISS.SI-ID 18387929]
JCR IF: 2.083, SE (53/140), clinical neurology, x: 1.941, SE (10/70), pediatrics, x: 1.243

168.                 GRČAR, Liza, KODRIČ, Jana, OSREDKAR, Damjan, PARO PANJAN, Darja, DERGANC, Metka, NEUBAUER, David. Classical neurological examinations compared to video evaluation of general movements in the first year of life. Int. j. rehabil. res., 2004, letn. 27, suppl 1, str. 164. [COBISS.SI-ID 18297305]
JCR IF: 0.495, SSE (27/45), rehabilitation, x: 0.714

169.                 JAVHA, T, RUTAR, Veronika, NEUBAUER, David. Assessment management and prevention of pain in neonates and infants. Dev Med Child Neurol, 2005, letn. 47, suppl. 103, str. 50. [COBISS.SI-ID 20646361]
JCR IF: 1.79, SE (67/148), clinical neurology, x: 2.04, SE (15/73), pediatrics, x: 1.328

170.                 NEUBAUER, David, FRELIH, Jana, OSREDKAR, Damjan, KRŽAN, Matevž, RUDOLF, Gorazd. Early infantile progressive hereditary neurodegenerative disease with unusual cra, severe spasticity and sensorineural hearing loss in a Gipsy kindership. Eur. j. paediatr. neurol., 2005, letn. 9, št. 3/4, str. 216. [COBISS.SI-ID 19938009]
JCR IF: 2, SE (62/148), clinical neurology, x: 2.04, SE (12/73), pediatrics, x: 1.328

171.                 NEUBAUER, David. Electroencephalographic characteristics in certain metabolic conditions during early life. Neurol. Croat., 2006, letn. 55, suppl. 1, str. 127. [COBISS.SI-ID JCR IF: 0.111, SE (144/146), clinical neurology, x: 2.169

172.                 NEUBAUER, David, OSREDKAR, Damjan, DERGANC, Metka, PARO PANJAN, Darja. Neonatal neurophysiology - recent advances. Neurol. Croat., 2007, letn. 56, suppl. 2, str. 20-21. [COBISS.SI-ID 22844633]
JCR IF: 0.02, SE (146/146), clinical neurology, x: 2.297

173.                 ROGAČ, Mihael, RENER-PRIMEC, Zvonka, FRELIH, Jana, MEZNARIČ-PETRUŠA, Mija, NEUBAUER, David. Is L-carnitine treatment important in mitochondrial DNA depletion syndrome dueto mutation in the tymidine kinase 2 gene. Eur. j. paediatr. neurol., 2008, letn. 12, suppl. , str. S53. [COBISS.SI-ID 24322009]
JCR IF (2007): 0.861, SE (119/146), clinical neurology, x: 2.297, SE (55/78), pediatrics, x: 1.505

174.                 GOSAR, David, TRETNJAK, Vali, NEUBAUER, David, BREGANT, Tina, DERGANC, Metka. The neuropsychological profile and cognitive development of adolescent with neonatal hypoxia-ischaemia. Eur. j. paediatr. neurol., 2008, letn. 12, suppl. 1, str. S61-S62. [COBISS.SI-ID 24547033]
JCR IF (2007): 0.861, SE (119/146), clinical neurology, x: 2.297, SE (55/78), pediatrics, x: 1.505

175.                 BREGANT, Tina, NEUBAUER, David. Early infantile progressive neurodegenerative disease in a Gipsy family. Eur. j. paediatr. neurol., 2008, letn. 12, suppl. 1, str. S74-S75. [COBISS.SI-ID 24546777]
JCR IF (2007): 0.861, SE (119/146), clinical neurology, x: 2.297, SE (55/78), pediatrics, x: 1.505

176.                 GNIDOVEC STRAŽIŠAR, Barbara, CLAUSTRAT, B., NEUBAUER, David, BRUN, J. The ontogeny of melatonin production in infants with an apparent life threatening event.Eur. j. paediatr. neurol., 2007, letn. 11, suppl. 1, str. 109-110. [COBISS.SI-ID 23648473]
JCR IF: 0.861, SE (119/146), clinical neurology, x: 2.297, SE (55/78), pediatrics, x: 1.505

177.                 GNIDOVEC STRAŽIŠAR, Barbara, NEUBAUER, David, ZIDAR, Janez. Sleep-wake rhythm development in infants with an apparent life threatening event. Eur. j. paediatr. neurol., 2007, letn. 11, suppl. 1, str. 127. [COBISS.SI-ID 23648217]
JCR IF: 0.861, SE (119/146), clinical neurology, x: 2.297, SE (55/78), pediatrics, x: 1.505

178.                 KHURAIBET, Adnan J., NEUBAUER, David, NOOR, Khan Z., HALEEM, Mohammed A., TRONTELJ, Jože. A case of neonatal tetanus with characteristic neurophysiological findings. Muscle Nerve, 1998, letn. 21, št. 7, str. 971-972. [COBISS.SI-ID 7533273]
JCR IF: 1.585, SE (105/202), neurosciences, x: 2.23

179.                 NEUBAUER, David, SEVER, Marjeta. Letter to the editor [Phenytoin treatment in the newborn and infant]. Brain dev. (Tokyo, 1979). [Print ed.], 2001, letn. 23, str. 75. [COBISS.SI-ID 13372889]
JCR IF: 1.049, SE (76/136), clinical neurology, x: 1.638

180.                 JERŠE, Maja, CERAR, Anton, RENER-PRIMEC, Zvonka, FERLUGA, Dušan. Schimke immunoosseous dysplasia. Pathol. res. pract., 1997, let. 193, št. 5-6, str. 344. [COBISS.SI-ID 7149273]
JCR IF: 0.753, SE (45/66), pathology, x: 1.484

181.                 RENER-PRIMEC, Zvonka, ŽUPANČIČ, Nežika, PERKOVIČ, Mirjana. Hyperammonemia mimicking psychiatric disease. Brain dev. (Tokyo, 1979). [Print ed.], 1998, letn. 20, št. 6, str. 371-372. [COBISS.SI-ID 8116953]
JCR IF: 0.761, SE (77/125), clinical neurology, x: 1.485

182.                 ŽUPANČIČ, Nežika, RENER-PRIMEC, Zvonka. Junevile myasthenia gravis. Brain dev. (Tokyo, 1979). [Print ed.], 1998, letn. 20, št. 6, str. 384-385. [COBISS.SI-ID 8117721]
JCR IF: 0.761, SE (77/125), clinical neurology, x: 1.485

183.                 RENER-PRIMEC, Zvonka, ŽUPANČIČ, Nežika, ČERK, M.... Biphasic disseminated encephalomyelitis - MRI as an important diagnostic clue. Brain dev. (Tokyo, 1979). [Print ed.], 1998, letn. 20, št. 6, str. 441. [COBISS.SI-ID 8119769]
JCR IF: 0.761, SE (77/125), clinical neurology, x: 1.485

184.                 PEČARIČ-MEGLIČ, Nuška, MEGLIČ, Bernard, VADNJAL, Sabina, RENER-PRIMEC, Zvonka. Childhood presentation of sceroid induced epidural lipomatosis : a case report.J. neurol. sci.. [Print ed.], June 2001, letn. 187, suppl 1, str. S176. [COBISS.SI-ID 17079513]
JCR IF: 1.986, SE (92/198), neurosciences, x: 2.796, SE (6/15), neuroimaging, x: 1.898

185.                 TEKAVČIČ POMPE, Manca, RENER-PRIMEC, Zvonka, KRAJNC, Natalija, BRECELJ, Jelka, STIRN-KRANJC, Branka. Chromatic VEP after recovered childhood optic neuritis.Doc. ophthalmol., 2006, letn. 112, št. 2, str. 111. [COBISS.SI-ID 21208793]
JCR IF: 1.712, SE (16/45), ophthalmology, x: 1.727

186.                 AVČIN, Tadej, KOROŠEC, Marko. Drget kortikospinalne proge = Corticospinal tract jitter. Med. razgl. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 1994, letn. 33, št. 4, str. 419-441. [COBISS.SI-ID 59201024]

187.                 AVČIN, Tadej, KOROŠEC, Marko. Odzivi posamičnih motoričnih enot na neinvazivno draženje motorične možganske skorje pri bolnikih z okvaro zgornjega motoričnega nevrona = Single motor unit responses to noninvasive magnetic stimulation of motor cortex in patients with upper motor neuron lesions. Med. razgl. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 1996, letn. 35, št. 1, str. 35-58. [COBISS.SI-ID 5034969]

188.                 AVČIN, Tadej, AMBROŽIČ, Aleš, KUHAR, Marijana, KVEDER, Tanja, ROZMAN, Blaž. Anticardiolipin and anti-beta2 glycoprotein 1 antibodies in sera of 61 apparently healthy children at regular preventive visits. Rheumatology, 2001, letn. 40, št. 5, str. 565-573. [COBISS.SI-ID 13376217]
JCR IF: 3.062, SE (4/22), rheumatology, x: 1.649

189.                 AVČIN, Tadej, CIMAZ, R..., FALCINI, F..., ZULIAN, F..., MARTINI, G..., SIMONINI, G..., PORENTA-BEŠIC, V..., CECCHINI, G..., BORGHI, M... O., MERONI, P... L. Prevalence and clinical significance of anti-cyclic citrullinated peptide antibodies in juvenile idiopathic arthritis. Ann. Rheum. Dis., 2002, letn. 61, št. 7, str. 608-611. [COBISS.SI-ID 15338713]
JCR IF: 3.593, SE (3/22), rheumatology, x: 2.099

190.                 AVČIN, Tadej, AMBROŽIČ, Aleš, BOŽIČ, Borut, ACCETTO, Meta, KVEDER, Tanja, ROZMAN, Blaž. Estimation of anticardiolipin antibodies, anti-[beta]2glycoprotein I antibodies and lupus anticoagulant in a prospective longitudinal study of children with juvenile idiopathic arthritis. Clin Exp Rheumatol, 2002, letn. 20, št. 1, str. 101-108. [COBISS.SI-ID 14525913]
JCR IF: 1.284, SE (13/22), rheumatology, x: 2.099

191.                 CIMAZ, R., ROMEO, A., SCARANO, A., AVČIN, Tadej, VIRI, M., VEGGIOTTI, P., GATTI, A., LODI, M., CATELLI, L., PANZERI, P., CECCHINI, G., MERONI, P. L. Prevalence of anti-cardiolipin anti-[beta]2 glycoprotein I, and anti-prothrombin antibodies in young patients with epilepsy. Epilepsia (Cph.), 2002, letn. 43, št. 1, str. 52-59. [COBISS.SI-ID 15274969]
JCR IF: 3.53, SE (14/138), clinical neurology, x: 1.719

192.                 AMBROŽIČ, Aleš, AVČIN, Tadej, ICHIKAWA, Kenji, KVEDER, Tanja, MATSUURA, Eiji, HOJNIK, Maja, ATSUMI, Tatsuya, ROZMAN, Blaž, KOIKE, Takao. Anti-beta(2)-glycoprotein I antibodies in children with atopic dermatitis. Int. immunol. (Print), 2002, letn. 14, št. 7, str. 823-830. [COBISS.SI-ID 16203225]
JCR IF: 3.595, SE (25/119), immunology, x: 3.52

193.                 BOFFA, M.C., AUROUSSEAU, M-H, LACHASSINNE, E, AVČIN, Tadej. European register of babies born to mothers with antiphospholipid syndrome. Lupus, 2004, letn. 13, št. 9, str. 713-717. [COBISS.SI-ID 21471705]
JCR IF: 1.942, SE (10/22), rheumatology, x: 2.119

194.                 RUPERTO, Nicolino, AVČIN, Tadej. PRINTO/PRES international website for families of children with rheumatic diseases: www.pediatric-rheumatology.printo.it. Ann. Rheum. Dis., 2005, vol. 64, no. 7, str. 1101-1106. [COBISS.SI-ID 21471961]
JCR IF: 6.956, SE (2/22), rheumatology, x: 2.489

195.                 MARTINUČ POROBIČ, J., AVČIN, Tadej, BOŽIČ, Borut, KUHAR, Marijana, ČUČNIK, Saša, ZUPANČIČ, Mirjana, PROSENC, Katarina, KVEDER, Tanja, ROZMAN, Blaž. Anti-phospholipid antibodies following vaccination with recombinant hepatitis B vaccine. Clin. exp. immunol., 2005, no. 2, vol. 142, str. 377-380. [COBISS.SI-ID 24763181]
JCR IF: 2.805, SE (46/115), immunology, x: 3.722

196.                 RUPERTO, Nicolino, RAVELLI, Angelo, OLIVEIRA, Sheila, AVČIN, Tadej. The pediatric rheumatology international trials organization/American college of rheumatology provisional criteria for the evaluation of response totherapy in juvenile systemic lupus erythematosus : prospective validation of the definiton of improvement. Arthritis Rheum, 2006, letn. 55, št. 3, str. 355-363. [COBISS.SI-ID 21471449]
JCR IF: 7.751, SE (1/23), rheumatology, x: 2.442

197.                 AVČIN, Tadej, TSE, Shirley M. L., SCHNEIDER, Rayfel, NGAN, Bo, SILVERMAN, Earl D. Macrophage activation syndrome as the presenting manifestation of rheumatic diseases in childhood. J Pediatr, 2006, letn. 148, št. 5, str. 683-686. [COBISS.SI-ID 21472729]
JCR IF: 3.991, SE (4/74), pediatrics, x: 1.537

198.                 CHAN, E.Y., AVČIN, Tadej, DELL, S., MANSON, D., CUTZ, Ernest, SCHNEIDER, Rayfel, RATJEN, Felix A. Massive hemoptysis in an 11-year-old girl with isolated pulmonary arteritis. Pediatr Pulmonol, 2007, letn. 42, št. 2, str. 177-180. [COBISS.SI-ID 23038681]
JCR IF: 2.267, SE (15/78), pediatrics, x: 1.505, SE (14/34), respiratory system, x: 2.625

199.                 RAJER, Elizabeta, JERMAN, Marjan, PRAPROTNIK, Maja, AVČIN, Tadej. Ataksija-telangiektazija = Ataxia-telangiectasia. Slov. pediatr., 2007, letn. 14, št. 3, str. 133-137. [COBISS.SI-ID 23499225]

200.                 AVČIN, Tadej, BENSELER, Susanne M., TYRRELL, Pascal N., ČUČNIK, Saša, SILVERMAN, Earl D. A followup study of antiphospholipid antibodies and associated neuropsychiatric manifestations in 137 children with systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum, 2008, letn. 59, št. 2, str. 206-213. [COBISS.SI-ID 23762905]
JCR IF (2007): 7.677, SE (1/21), rheumatology, x: 2.667

201.                 AVČIN, Tadej, MAKITIE, Outi, SUSIC, Miki, MILLER, Stephen, THORNE, Carter, TENENBAUM, Jerry, LAXER, Ronald M., COLE, William G. Early-onset osteoarthritis due to otospondylomegaepiphyseal dysplasia in a family with a novel splicing mutation of the COL11A2 gene. J. rheumatol., 2008, letn. 35, št. 5, str. 920-926. [COBISS.SI-ID 24185049]
JCR IF (2007): 3.151, SE (8/21), rheumatology, x: 2.667

202.                 MEGLIČ, Anamarija, GROSEK, Štefan, BENEDIK-DOLNIČAR, Majda, AVČIN, Tadej. Atypical haemolytic uremic syndrome complicated by microangiopathic antiphospholipid-associated syndrome. Lupus, 2008, letn. 17, št. 9, str. 842-845. [COBISS.SI-ID 24676313]
JCR IF (2007): 2.248, SE (11/21), rheumatology, x: 2.667

203.                 AVČIN, Tadej, CIMAZ, R..., MERONI, P... L. Recent advances in antiphospholipid antibodies and antiphopsholipid syndromes in pediatric populations. Lupus, 2002, letn. 11, št. 1, str. 4-10. [COBISS.SI-ID 14539225]
JCR IF: 1.774, SE (12/22), rheumatology, x: 2.099

204.                 AVČIN, Tadej, SILVERMAN, Earl D. Antiphospholipid antibodies in pediatric systemic lupus erythematosus and the antiphospholipid syndrome. Lupus, 2007, letn. 16, str. 627-633. http://lup.sagepub.com. [COBISS.SI-ID 23039961]
JCR IF: 2.248, SE (11/21), rheumatology, x: 2.667

205.                 AVČIN, Tadej, CANOVA, Marisa, GUILPAIN, P., GUILLEVIN, L., KALLENBERG, C.G.M., TINCALI, A., TONON, A., ZAMPIERI, S., DORIA, Andrea. Infections, connective tissue diseases and vasculitis. Clin Exp Rheumatol, 2008, letn. 26, št. 1, suppl. 48, str. S18-S26. [COBISS.SI-ID 24631001]
JCR IF (2007): 2.27, SE (10/21), rheumatology, x: 2.667

206.                 AVČIN, Tadej, CIMAZ, R..., MERONI, P... L. Do we need an international consensus statement on classification criteria forthe antiphospholipid syndrome in the paediatric population?. Lupus, 2001, letn. 10, str. 897-898. [COBISS.SI-ID 14538969]
JCR IF: 1.875, SE (8/22), rheumatology, x: 1.649

207.                 AVČIN, Tadej, KVEDER, Tanja, ROZMAN, Blaž. The antiphospholipid syndrome. N. Engl. j. med., 2002, letn. 347, št. 2, str. 145-146. [COBISS.SI-ID 15336153]
JCR IF: 31.736, SE (1/107), medicine, general & internal, x: 1.862

208.                 AVČIN, Tadej, AMBROŽIČ, Aleš, KUHAR, Marijana, ROZMAN, Blaž. Thrombosis in children. Thromb. haemost., 2003, letn. 89, str. 1107. [COBISS.SI-ID 16614873]
JCR IF: 4.95, SE (8/62), hematology, x: 2.435, SE (7/52), peripheral vascular disease, x: 2.388

209.                 AVČIN, Tadej, SILVERMAN, Earl D., FORTE, Vito, SCHNEIDER, Rayfel. Nasal septal perforation : a novel clinical manifestation of systemic juvenile idiopathic arthritis/ adult onset Still's disease. J. rheumatol., 2005, letn. 32, št. 12, str. 2429-2431. [COBISS.SI-ID 21472217]
JCR IF: 3.01, SE (7/22), rheumatology, x: 2.489

210.                 PARO PANJAN, Darja, KITANOVSKI, Lidija, AVČIN, Tadej. Neonatal antiphospholipid syndrome associated with heterozygous methylentetrahydrofolate reductase C677T and prothrombin G20210A gene mutations. Rheumatology, 2007, letn. 46, str. 720-721. [COBISS.SI-ID 23038425]
JCR IF: 4.045, SE (3/21), rheumatology, x: 2.667

211.                 AVČIN, Tadej, SINGH-GREWAL, D, SILVERMAN, Earl D., SCHNEIDER, Rayfel. Severe digital ischaemia in a child with Wegener's granulomatosis. Scand J Rheumatol, 2007, letn. 36, št. 1, str. 78-80. [COBISS.SI-ID 23039449]
JCR IF: 2.64, SE (9/21), rheumatology, x: 2.667

212.                 AMBROŽIČ, Aleš, KVEDER, Tanja, ICHIKAWA, Kenji, AVČIN, Tadej, MATSUURA, Eiji, ROZMAN, Blaž, KOIKE, Takao. Anti-ß[sup]2glycoprotein I antibodies in children with atopic dermatitis. J Autoimmun, Sept 2000, letn. 15, št. 2, str. A23. [COBISS.SI-ID 11887321]
JCR IF: 2.176, SE (51/116), immunology, x: 3.054

213.                 AMBROŽIČ, Aleš, BOŽIČ, Borut, AVČIN, Tadej, KVEDER, Tanja. The interference effect of BSA used as the blocking agent in an anti-ß[sup]2GPI ELISA. J Autoimmun, Sept 2000, letn. 15, št. 2, str. A35. [COBISS.SI-ID 11887833]
JCR IF: 2.176, SE (51/116), immunology, x: 3.054

214.                 AVČIN, Tadej, AMBROŽIČ, Aleš, KVEDER, Tanja, KUHAR, Marijana, ROZMAN, Blaž. aCL and anti-ß[sup]2GPI in sera of 61 apparently healthy children at regular preventive visits. J Autoimmun, Sept. 2000, letn. 15, št. 2, str. A77. [COBISS.SI-ID 11888089]
JCR IF: 2.176, SE (51/116), immunology, x: 3.054

215.                 AVČIN, Tadej, AMBROŽIČ, A..., BOŽIČ, Borut, ACCETTO, Meta, KVEDER, Tanja, ROZMAN, Blaž. Estimation of anticardiolipin (ACL), anti-B[sup]2 glycoprotein I (anti-B[sup]GPI) antibodies and lupus anticoagulant (LA) in a prospective longitudinal study of children with JIA. Ann. Rheum. Dis., October 2001, letn. 60, suppl. 11, str. ii23. [COBISS.SI-ID 15199449]
JCR IF: 3.188, SE (2/22), rheumatology, x: 1.649

216.                 AVČIN, Tadej, MERONI, P... L., CECCHINI, G..., FALCINI, F..., ZULIAN, F..., MARTINI, G..., SIMONINI, G..., PORENTA-BEŠIĆ, Vlasta, CIMAZ, R.... Anti-cyclic citrullinated peptide antibodies in juvenile idiopathic arthritis. Ann. Rheum. Dis., October 2001, letn. 60, suppl. 11, str. ii30. [COBISS.SI-ID 15199961]
JCR IF: 3.188, SE (2/22), rheumatology, x: 1.649

217.                 AVČIN, Tadej, AMBROŽIČ, A..., BOŽIČ, Borut, KUHAR, M..., KVEDER, Tanja, ROZMAN, Blaž. Transitory production of anti-beta 2 glycoprotein I antibodies (anti-beta2GPI)in infants with atopic dermatitis: new evidence supporting the role of dietary beta 2 glycoprotein I. Lupus, 2002, letn. 11, št. 9, str. 555. [COBISS.SI-ID 15218905]
JCR IF: 1.774, SE (12/22), rheumatology, x: 2.099

218.                 AVČIN, Tadej, AMBROŽIČ, Aleš, BOŽIČ, Borut, KUHAR, Marijana, ROZMAN, Blaž. Transitory production of anti-ß2-glycoprotein I antibodies in infants with atopic dermatitis after exposure to exogeneous ß2-glycoprotein I present in food. Clin Exp Rheumatol, 2003, letn. 21, št. 4, str. 544. [COBISS.SI-ID 17079001]
JCR IF: 1.919, SE (10/21), rheumatology, x: 2.177

219.                 ZULIAN, F., AVČIN, Tadej. Is Juvenile localized scleroderma (JLS) really "localized"?. Clin Exp Rheumatol, 2003, letn. 21, št. 4, str. 552. [COBISS.SI-ID 21907673]
JCR IF: 1.919, SE (10/21), rheumatology, x: 2.177

220.                 AVČIN, Tadej, MARTINUČ POROBIČ, J., KUHAR, Marijana, BOŽIČ, Branko, ČUČNIK, Saša, ZUPANČIČ, Mirjana, KVEDER, Tanja, ROZMAN, Blaž. Antiphospholipid antibodies following vaccination with recombinant hepatitis B vaccine. Thromb. res.. [Print ed.], 2004, letn. 114, št. 5/6, str. 611. [COBISS.SI-ID 18992089]
JCR IF: 1.541, SE (37/62), hematology, x: 2.621, SE (30/51), peripheral vascular disease, x: 2.608

221.                 AVČIN, Tadej, TSE, Shirley M. L., SCHNEIDER, Rayfel, SILVERMAN, Earl D. Macrophage activation syndrome as the presenting manifestation of rheumatic diseases in childhood. Clin Exp Rheumatol, 2005, letn. 23, št. 3 , (suppl. 37), str. S - 76. [COBISS.SI-ID 21654233]
JCR IF: 2.366, SE (11/22), rheumatology, x: 2.489

222.                 AVČIN, Tadej, SILVERMAN, Earl D., FORTE, Vito, SCHNEIDER, Rayfel. Nasal septal perforation : a novel clinical manifestation of systemic juvenile idiopathic arthritisžadult-onset Still's disease. Clin Exp Rheumatol, 2005, letn. 23, št. 3, (suppl. 37), str. S - 21. [COBISS.SI-ID 21653977]
JCR IF: 2.366, SE (11/22), rheumatology, x: 2.489

223.                 ČUČNIK, Saša, KVEDER, Tanja, AVČIN, Tadej, ACCETTO, Meta, BOŽIČ, Borut, ROZMAN, Blaž. Avidity of anti-beta2-glycoprotein I antibodies in children with antiphospholipid syndrome. Immunobiology (1979), 2005, vol. 209, suppl. 1, str. 21. [COBISS.SI-ID 1885297]
JCR IF: 1.812, SE (79/115), immunology, x: 3.722

224.                 AVČIN, Tadej, ROZMAN, Blaž. Register for pediatric patients with antiphospholipid syndrome : European project extended internationally. Ann. Rheum. Dis., 2006, str. 72-73. [COBISS.SI-ID 21654489]
JCR IF: 5.767, SE (2/23), rheumatology, x: 2.442

225.                 AVČIN, Tadej, BENSELER, Susanne M., TYRELL, PN, ČUČNIK, Saša, SILVERMAN, Earl D. Longitudinal follow-up study of antiphospholipid antibodies and associated neuropsychiatric manifestations in 137 children with systemic lupus erythematosus. Clin Exp Rheumatol, 2007, letn. 25, št. 2, str. 13. [COBISS.SI-ID 24412889]
JCR IF: 2.27, SE (10/21), rheumatology, x: 2.667

226.                 TOPLAK, Nataša, KVEDER, Tanja, AVČIN, Tadej. Autoimmune response following influenza vaccination. Clin Exp Rheumatol, 2008, letn. 26, št. 1, suppl. 48, str. S-84. [COBISS.SI-ID 24042713]
JCR IF (2007): 2.27, SE (10/21), rheumatology, x: 2.667

227.                 AVČIN, Tadej, AMBROŽIČ, Aleš, KUHAR, Marijana, KVEDER, Tanja, ROZMAN, Blaž. Range of antinuclear antibodies (ANA) in 101 apparently healthy children. Ann. Rheum. Dis., July 2002, letn. 61, suppl. 1, str. 433. [COBISS.SI-ID 15810265]
JCR IF: 3.593, SE (3/22), rheumatology, x: 2.099

228.                 BRATANIČ, Borut, LUKAČ-BAJALO, Jana. Erythrocyte bound and total bilirubin in preterm and term jaundiced newborns. J Perinat Med, 1992, letn. 20, suppl. 1, str. 285. [COBISS.SI-ID 8363993]
JCR IF (1994): 0.496, SE (25/45), obstetrics & gynecology, x: 0.758, SE (28/61), pediatrics, x: 0.668

229.                 BRATANIČ, Borut, PRAPROTNIK, Marija, SEVER, Marjeta. Congenital craniofacial dysostosis and cutis gyratum : the Beare-Stevenson syndrome. Eur J Pediatr, 1994, letn. 153, št. 3, str. 184-186. [COBISS.SI-ID 2166489]
JCR IF: 0.963, SE (14/61), pediatrics, x: 0.668

230.                 BATISTA, Urška, BRATANIČ, Borut, NEMEC, Marjanca, SCHARA, Milan Valter. Toxic effects of bilirubin on V-79 cells I : bilirubin cytotoxicity in vitro. Pflügers Arch, 1996, letn. 431, št. 6, supl. 2, str. R170. [COBISS.SI-ID 7526617]
JCR IF: 2.963, SE (9/63), physiology, x: 1.974

231.                 BRATANIČ, Borut, FIDLER MIS, Nataša, FELC, Zlata, TRUDEN-DOBRIN, Polonca. Breastfeeding and baby friendly hospital initiative in Slovenia. J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2004, letn. 39, suppl. 1, str. S476-7. [COBISS.SI-ID 20591833]
JCR IF: 1.764, SE (24/46), gastroenterology & hepatology, x: 2.489, SE (22/53), nutrition & dietetics, x: 1.853, SE (13/70), pediatrics, x: 1.243

232.                 BRATANIČ, Borut, FIDLER MIS, Nataša, FELC, Zlata, TRUDEN-DOBRIN, Polonca. Breastfeeding and baby friendly hospital initiative in Slovenia. V: KOLETZKO, Berthold (ur.), DODDS, Peter N. (ur.), AKERBLOM, Hans (ur.), ASHWELL, Margaret (ur.). Early nutrition and its later consequences: new opportunities : perinatal programming of adult heatlh - EC supported research, (Advances in experimental medicine and biology, vol. 569). New York: Springer Science + Business Media, 2005, str. 205-206. [COBISS.SI-ID 21472985]
JCR IF: 0.635, SE (64/72), medicine, research & experimental, x: 2.81

233.                 OREL, Rok, MARKOVIČ, Saša. Bile in the esophagus: a factor in the pathogenesis of reflux esophagitis in children. J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2003, letn. 36, št. 2, str. 266-273. [COBISS.SI-ID 18823385]
JCR IF: 1.402, SE (29/47), gastroenterology & hepatology, x: 2.444, SE (26/53), nutrition & dietetics, x: 1.777, SE (25/68), pediatrics, x: 1.236

234.                 OREL, Rok, MLINARIČ, Vladimir, ŠTEPEC, Srečko, LUZAR, Boštjan, BRENČIČ, Erika, CERAR, Anton. Acute phlegmonous gastritis associated with Helicobacter heilmannii infection in a child. Dig. dis. sci., 2006, letn. 51, št. 12, str. 2322-2325. [COBISS.SI-ID 22018777]
JCR IF: 1.448, SE (37/48), gastroenterology & hepatology, x: 2.88

235.                 OREL, Rok, BRECELJ, Jernej, HOMAN, Matjaž, HEUSCHEL, Robert. Treatment of oesophageal bile reflux in children: the results of a prospectivestudy with omeprazole. J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2006, letn. 42, št. 4, str. 376-383. [COBISS.SI-ID 21525977]
JCR IF: 2.067, SE (25/48), gastroenterology & hepatology, x: 2.88, SE (23/55), nutrition & dietetics, x: 2.138, SE (16/74), pediatrics, x: 1.537

236.                 OREL, Rok, VIDMAR, Gaj. Do acid and bile reflux into the esophagus simultaneously? Temporal relationship between duodenogastro-esophageal reflux and esophageal pH. Pediatrics international, 2007, letn. 49, št. 2, str. 226-231. [COBISS.SI-ID 22534873]
JCR IF: 0.737, SE (63/78), pediatrics, x: 1.505

237.                 OREL, Rok, MAZIĆ, Uroš. Oesophagitis - common cause of chest pain in children. Gut, 1997, letn. 41, suppl. 3, str. A101. [COBISS.SI-ID 20354009]
JCR IF: 4.546, SE (4/42), gastroenterology & hepatology, x: 1.612

238.                 OREL, Rok, MARKOVIČ, Saša. Treatment of duodenogastroesophageal reflux with omeprazole. J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2004, letn. 39, suppl. 1, str. S358. [COBISS.SI-ID 20291545]
JCR IF: 1.764, SE (24/46), gastroenterology & hepatology, x: 2.489, SE (22/53), nutrition & dietetics, x: 1.853, SE (13/70), pediatrics, x: 1.243

239.                 BRECELJ, Jernej, OREL, Rok. Evaluation and management of children with gastroesophageal reflux disease in pediatric gastroenterology unit-A retrospective study. J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2004, letn. 39, suppl. 1, str. S386-7. [COBISS.SI-ID 20291801]
JCR IF: 1.764, SE (24/46), gastroenterology & hepatology, x: 2.489, SE (22/53), nutrition & dietetics, x: 1.853, SE (13/70), pediatrics, x: 1.243

240.                 OREL, Rok, MARKOVIČ, Saša. Relationship between duodenogastroesophageal reflux and esophageal pH. Gut, 2005, letn. 51, suppl. 3, str. A229. [COBISS.SI-ID 20353753]
JCR IF: 7.692, SE (3/46), gastroenterology & hepatology, x: 2.577

241.                 KAMHI, Tina, OREL, Rok. Chronic IBD in children in central and western Slovenia. J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2006, letn. 43, suppl. 2, str. S46. [COBISS.SI-ID 24147417]
JCR IF: 2.067, SE (25/48), gastroenterology & hepatology, x: 2.88, SE (23/55), nutrition & dietetics, x: 2.138, SE (16/74), pediatrics, x: 1.537

242.                 KENDA, Rajko, NOVLJAN, Gregor, KENIG, Tone, HOJKER, Sergej, FETTICH, Jurij. Echo-enhanced ultrasound voiding cystography in children : a new approach. Pediatr Nephrol (Berl. West), 2000, letn. 14, str. 297-300. [COBISS.SI-ID 11302617]
JCR IF: 1.37, SE (17/71), pediatrics, x: 1.024, SE (22/43), urology & nephrology, x: 1.626

243.                 KENDA, Rajko, KENIG, Tone, NOVLJAN, Gregor, PONIKVAR, Rafael, BUTUROVIĆ-PONIKVAR, Jadranka. Cyclic voiding urosonography for detecting vesicoureteric reflux in renal transplant recipients. Nephrol Dial Transplant, 2001, letn. 16, št. 11, str. 2229-2231. [COBISS.SI-ID 13913305]
JCR IF: 2.432, SE (4/16), transplantation, x: 1.768, SE (9/44), urology & nephrology, x: 1.678

244.                 KERSNIK-LEVART, Tanja, KENIG, Tone, FETTICH, Jurij, KLJUČEVŠEK, Damjana, NOVLJAN, Gregor, KENDA, Rajko. Sensitivity of ultrasonography in detecting renal parenchymal defects in children. Pediatr Nephrol (Berl. West), 2002, letn. 17, str. 1059-1062. [COBISS.SI-ID 17011673]
JCR IF: 1.42, SE (21/68), pediatrics, x: 1.195, SE (23/47), urology & nephrology, x: 1.661

245.                 BUTUROVIĆ-PONIKVAR, Jadranka, NOVLJAN, Gregor, PONIKVAR, Rafael. Cosmetic side effects of immunosuppressive therapy in children and adolescentswith renal grafts. Transplant. proc.. [Print ed.], 2002, letn. 34, str. 3009-3011. [COBISS.SI-ID 15790297]
JCR IF: 0.478, SE (111/119), immunology, x: 3.52, SE (110/141), surgery, x: 1.218, SE (17/17), transplantation, x: 2.179

246.                 NOVLJAN, Gregor, KENIG, Tone, RUS, Rina, KENDA, Rajko. Cyclic voiding urosonography in detecting vesicoureteral reflux in children. Pediatr Nephrol (Berl. West), 2003, letn. 18, str. 992-995. [COBISS.SI-ID 17011417]
JCR IF: 1.219, SE (29/68), pediatrics, x: 1.236, SE (26/49), urology & nephrology, x: 1.707

247.                 GREGORIČ, Alojz, BRAČIČ, Katarina, NOVLJAN, Gregor, MARČUN-VARDA, Nataša. Pseudotumor cerebri in a child with familial hypomagnesemia-hypercalciuria. Pediatr Nephrol (Berl. West), 2000, no. 3, vol. 14, str. 269-270. [COBISS.SI-ID 13190361]
JCR IF: 1.37, SE (17/71), pediatrics, x: 1.024, SE (22/43), urology & nephrology, x: 1.626

248.                 NOVLJAN, Gregor, KENIG, Tone, RUS, Rina, KENDA, Rajko. Cyclic voiding urosonography : increasing reliability in detecting vesicoureteric reflux in children?. Pediatr Nephrol (Berl. West), 2001, letn. 16, suppl. , str. C101. [COBISS.SI-ID 13741017]
JCR IF: 1.391, SE (21/69), pediatrics, x: 1.123, SE (23/44), urology & nephrology, x: 1.678

249.                 NOVLJAN, Gregor, KENIG, Tone, KENDA, Rajko, PONIKVAR, Rafael, BUTUROVIĆ-PONIKVAR, Jadranka. Cyclic voiding urosonography for detecting vesicoureteric reflux in renal transplant recipients. Pediatr Nephrol (Berl. West), 2001, letn. 16, suppl. , str. C181. [COBISS.SI-ID 13741785]
JCR IF: 1.391, SE (21/69), pediatrics, x: 1.123, SE (23/44), urology & nephrology, x: 1.678

250.                 ZUPANČIČ, Živa, PRIMOŽIČ, Janez. Tracheobronchomegaly in preterm infants on mechanical ventilation. Pediatr Radiol, 1995, let. 25, št. Suppl 2, str. 332-336. [COBISS.SI-ID 4314073]
JCR IF: 0.467, SE (48/66), radiology & nuclear medicine, x: 1.133, SE (31/63), pediatrics, x: 0.692

251.                 MÜLLER-PREMRU, Manica, GUBINA, Marija, KAUFMANN, Margareth E, PRIMOŽIČ, Janez, COOKSON, Barry D. Use of semi-quantitative and quantitative culture methods and typing for studing the epidemiology of central venous catheter-related infections in neonates on parenteral nutrition. J. Med. Microbiol., 1999, letn. 48, str. 451-460. [COBISS.SI-ID 9998041]
JCR IF: 1.735, SE (29/79), microbiology, x: 2.112

252.                 PONIKVAR, Rafael, KANDUS, Aljoša, URBANČIČ, Alenka, GOSTIŠA-KORNHAUSER, Andreja, PRIMOŽIČ, Janez, BUTUROVIĆ-PONIKVAR, Jadranka. Continuous renal replacement therapy and plasma exchange in newborns and infants. Artif. organs, 2002, letn. 26, št. 2, str. 163-168. [COBISS.SI-ID 14770137]
JCR IF: 0.926, SE (25/40), engineering, biomedical, x: 1.297

253.                 GROSEK, Štefan, PRIMOŽIČ, Janez, IHAN, Alojz, WRABER-HERZOG, Branka, GABRIJELČIČ, Tone, KOSIN, Miro. Interleukin-10, T-lymphocytes, and cardiac output in children after ventricular septal defect repair : a pilot study. Intensive Care Med, 2006, letn. 32, št. 5, str. 780-784. [COBISS.SI-ID 21619161]
JCR IF: 4.406, SE (3/18), critical care medicine, x: 2.505

254.                 KALAN, Gorazd, DERGANC, Metka, PRIMOŽIČ, Janez. Phosphate metabolism in red blood cells of critically ill neonates. Pflügers Arch, 2000, letn. 440, št. 5, suppl., str. R109-R111. [COBISS.SI-ID 12188889]
JCR IF: 2.203, SE (25/76), physiology, x: 2.347

255.                 TOMŠIČ-MATIĆ, Marjeta, DERGANC, Metka, WRABER-HERZOG, Branka, PRIMOŽIČ, Janez. Interleukin-6 (IL-6) and soluble receptors for interleukin-2 (sIL-2R) in the diagnosis of early severe infection in the critically ill newborns. Pflügers Arch, 2000, letn. 440, št. 5, suppl., str. R75-R77. [COBISS.SI-ID 11897561]
JCR IF: 2.203, SE (25/76), physiology, x: 2.347

256.                 KORŠIČ, Marjan, GROSEK, Štefan, STERLE, Igor, MODER, B., NOVAK-JANKOVIČ, Vesna, PRIMOŽIČ, Janez. Complications after shunt operations of hydrocephalus - 10-year survey. Child nerv. syst., 1996, letn. 12, št. 8, str. 495. [COBISS.SI-ID 20802009]
JCR IF: 0.623, SE (74/102), clinical neurology, x: 1.539, SE (30/63), pediatrics, x: 0.781

257.                 VIDMAR, Ivan, PRIMOŽIČ, Janez, DERGANC, Metka, GROSEK, Štefan, KALAN, Gorazd. Medical procedures prior or during the transport service of newborns and babies, the results of the year 1996. Resuscitation. [Print ed.], 1997, let. 34, št. 2, str. 200. [COBISS.SI-ID 7528409]
JCR IF: 1.822, SE (5/20), emergency medicine & critical care, x: 1.396

258.                 GOSTIŠA, Andreja, NOVAK, Anica, GROSEK, Štefan, KORŠIČ, Marjan, PRIMOŽIČ, Janez. An interdisciplinary management of a child after severe blunt head injury: aprerequisite for an optimal outcome. Brain dev. (Tokyo, 1979). [Print ed.], 1998, letn. 20, št. 6, str. 412. [COBISS.SI-ID 8119001]
JCR IF: 0.761, SE (77/125), clinical neurology, x: 1.485

259.                 VREČA, Ivana, DERGANC, Metka, GROSEK, Štefan. Adenylate kinase activity in the cerebrospinal fluid of hypoxic newborns. Clin. biochem., 1989, letn. 22, št. 2, str. 135-139. [COBISS.SI-ID 22275289]
JCR IF (1994): 0.833, SE (157/200), biochemistry & molecular biology, x: 3.108, SE (9/10), chemistry, clinical & medicinal, x: 2.065

260.                 RAYMOND, Josette, AUJARD, Yannick, ČIŽMAN, Milan, GROSEK, Štefan. Nosocomial infections in pediatric patients : a European, multicenter prospective study. Infect Control Hosp Epidemiol, 2000, letn. 21, št. 4, str. 260-263. [COBISS.SI-ID 13122265]
JCR IF: 2.082, SE (16/88), public, environmental & occupational health, x: 1.342, SE (16/36), infectious diseases, x: 2.159