Skupna licenčna programska oprema na MF

Skupna licenčna programska oprema na MF je programska oprema, ki je bila nabavljena za več članic UL ali več organizacijskih enot MF. Namenjena je zaposlenim na MF za potrebe izobraževalnega in raziskovalnega procesa, in sicer za uporabo na računalnikih, ki so last fakultete (z ustrezno inventarno številko). Nekateri licenčni pogoji omogočajo tudi širšo rabo.

Razen če v licenčnih pogojih ni navedeno drugače, skupna licenčna programska oprema ni namenjena študentom MF in sodelavcem MF, ki niso zaposleni na MF, prav tako ni namenjena za dobičkonosno dejavnost in za uporabo na domačih računalnikih zaposlenih. Kratke informacije o licencah so objavljene na spletišču UL, podrobnejši licenčni pogoji pa so navedeni v pogodbah in na elektronskih medijih (DVDjih in spletiščih, od koder je omogočeno nameščanje opreme).

Skupna licenčna programska oprema je lahko na razpolago v obliki najema za neko časovno obdobje z možnostjo posodobitev na višje verzije v tem obdobju, kot enkratni nakup z možnostjo posodobitev v nekem časovnem obdobju ali kot enkratni nakup brez možnosti posodobitev. V vseh primerih mora pooblaščena oseba (npr. koordinator organizacijske enote na MF) poskrbeti za ustrezno spoštovanje teh pogojev.

Sredstva za nabavo licenčne programske opreme se pridobivajo različno: iz skupnih sredstev UL (npr. MS Windows in MS Office), iz skupnih sredstev MF (npr. SPSS) ali iz virov zainteresiranih enot MF (npr. Adobe in EndNote).

Računalniško informacijsko središče MF (RIS) posreduje kode in gesla izključno pooblaščenim koordinatorjem enot MF, ki poskrbijo za namestitev programske opreme pri končnih uporabnikih. S podpisom posebnih formularjev se pooblaščeni koordinatorji obvežejo, da bodo ravnali v skladu z licenčnimi pogoji in modelom nakupa (npr. najem), ter da bodo redno ažurirali evidence uporabnikov, ki so jim omogočili namestitev posamezne programske opreme, in jih po potrebi sporočali na RIS. Posredovanje prejetih aktivacijskih kod tretjim osebam je prepovedano, prav tako nameščanje programske opreme na računalnike, ki niso v lasti MF (brez ustrezne inventarne številke).

Licenčna programska oprema, ki jo nabavlja UL ali MF, in ki jo pooblaščeni koordinatorji lahko dobijo s posredovanjem RISa, je naslednja:

Informacije o nekaterih navedenih produktih so objavljene na intranetu UL: http://intranet.uni-lj.si/univerzitetne_sluzbe/univerzitetna_sluzba_za_informatiko.aspx

Podrobnejše informacije lahko pooblaščeni koordinatorji dobijo v RIS, končni uporabniki pa pri pooblaščenih koordinatorjih organizacijskih enot MF.

Informacije za študente MF

Informcije o storitvah za študente UL (in MF), so na voljo na straneh informacijskih storitev UL za študente (npr. o programski opremi DreamSpark).