Študijska izmenjava Erasmus+

Erasmus+ je ime novega programa, ki je nadomestil program VŽU/Erasmus in podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.). Ta razpis za zbiranje predlogov se nanaša na ključni ukrep 1 (KU1), učna mobilnost posameznikov.

Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na kateri koli stopnji študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost) namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini. Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima matična fakulteta študenta podpisan medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu. Ta sporazum določa število študentov in trajanje študijske izmenjave v mesecih. Obdobje študija v tujini je omejeno od najmanj 3 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija, tj.  na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju. Na študij gre študent MF UL lahko od vključno tretjega letnika dalje.

Študenti, ki so do leta 2014–15 del študijskih obveznosti opravili v tujini v okviru programa VŽU-Erasmus, vendar ne celih 12 mesecev, se lahko na ta razpis prijavijo ponovno. Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja Erasmus ter zaprošenega v okviru programa Erasmus+ ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija. Študenti enovitega magistrskega študijskega programa Medicina in Dentalna medicina so lahko v okviru celotnega študija na študijski izmenjavi in praktičnem usposabljanju v tujini v okviru programa Erasmus+ skupno 24 mesecev.

Študijska izmenjava preko programa Erasmus+ vam zagotavlja, da boste na partnerski ustanovi opravičeni plačila šolnine, prejemali pa boste tudi štipendijo Erasmus+. Finančna pomoč Erasmus sofinancira stroške študija v tujini in ne pokrije stroškov v celoti.

 

Predstavitev programov mobilnosti

NOVO!! PPT predstavitev (delavnica za potrjene študente 2017/2018) - osnovna navodila (15. februar 2017)

 

Aktualne razpise najdete pod rubriko Aktualni razpisi in Novice.

 

POSTOPKI IN NAVODILA ZA IZVAJANJE MEDNARODNIH ŠTUDIJSKIH IZMENJAV IN PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA

 

ODGOVORI NA PET NAJPOGOSTEJŠIH VPRAŠANJ: KAM?, KDAJ?, KAKO?, KJE? in KAJ?


1. KAM OZ. NA KATERE INSTITUCIJE LAHKO GRESTE?

 

Medicinska fakulteta UL, ki je od leta 2008 vključena v mrežo evropskih medicinskih fakultet "ECTS - MA" in mrežo "NPHC", ima trenutno sklenjenih okoli 90 bilateralnih pogodb z univerzami oz. medicinskimi fakultetami v državah članicah EU in EFTA. V bilateralnih sporazumih je določeno število študentov in trajanje študija (število mesecev) v tujini. Na podlagi podpisanih sporazumov je vsako leto (navadno v mesecu decembru) objavljen javni razpis, na katerega se lahko prijavijo študenti Medicinske fakultete UL. Pravila in način izbora kandidatov so določena v razpisu.

AKTUALNI SEZNAM POGODB

 

2. KDAJ IN KJE SE MORATE PRIJAVITI?

 

Razpis za prijave na ERASMUS+ študijsko izmenjavo je objavljen vsako leto v decembru/januarju za naslednje študijsko leto. Prijavni obrazec je del razpisne dokumentacije in je na voljo na spletni strani Medicinske fakultete. Poleg prijavnice morajo študenti priložiti še nekatere druge dokumente, določene v razpisu. Po izteku roka za prijavo je objavljen seznam prijavljenih in urnik razgovorov. Celoten postopek se zaključi konec februarja, ko morajo fakultete na univerzo poslati seznam prijavljenih kandidatov za študijsko izmenjavo Erasmus+. Izbor kandidatov poteka na podlagi prejetih prijav in osebnega razgovora, ki ga s kandidatom opravi komisija.

Pri izbiri kandidatov bodo upoštevani naslednji kriteriji (ne glede na izbrano fakulteto):

  1. dosedanji študijski uspeh – povprečna ocena,
  2. letnik študija,
  3. opravljeno študentsko tutorstvo tujim študentom in/ali vključitev v mednarodno skupino na UL MF,
  4. motivacijsko pismo,
  5. ocena razgovora pred izbirno komisijo
*prijavljeni kandidati doktorskega študija morajo predložiti soglasje mentorja o prijavi na študijsko izmenjavo: razgovor s kandidati doktorskega študija ne bodo izvedeni.

3. KAKO SE PRIPRAVITI NA ŠTUDIJSKO IZMENJAVO?

 

Seznam in informacije o izbranih študentih MF Mednarodna pisarna MF UL posreduje Službi za mednarodno sodelovanje Univerze v Ljubljani. Od tega trenutka dalje se vaše prijave vodijo centralizirano, kar pomeni, da skrb za študente z vseh članic Univerze v Ljubljani prevzame ta služba. Svetujemo vam, da si ogledate spletne strani ustanov, kamor greste na izmenjavo. Pomembno je, da pridobite natančne podatke o kurikulumu (vsebine, ki jih pokrivajo posamezni predmeti, ki jih želite opravljati v tujini in njihova primerljivost z vsebinami predmetov našega kurikuluma).

Pred odhodom v tujino mora vsak študent pripraviti in izpolniti naslednje dokumente:

  • LISTINA ŠTUDENTA NA PROGRAMIH MOBILNOSTI MF  vnesite predmete (v angleščini ali izvirnem jeziku gostiteljske institucije), ki jih nameravate opravljati v tujini, skupaj z ECTS krediti. V RUBRIKO B vnesete ustrezne predmete MF UL, ki jih želite priznavati na podlagi opravljenih obveznosti v tujini. Nosilce predmetov* na MF UL podrobno seznanite z učno vsebino. Za vsak predmet morate pridobiti soglasje nosilca predmeta na MF UL. V kolikor nameravate po opravljenih obveznostih in izpolnitvi vseh pogojev za pristop k izpitu v tujini opravljati tudi izpit, morate tudi za to pridobiti vnaprejšnje soglasje nosilca predmeta na MF UL.
  • * POMEMBNO! Za predmete ki zajemajo področja interne medicine (in kirurgije): Rak in bolezni krvi (6 ECTS), Prebavila (5 ECTS), Sečila (3 ECTS), Obtočila (9 ECTS), Dihala (4 ECTS), Metabolne bolezni (4 ECTS), Imunske bolezni (3 ECTS) študenti ne hodite do nosilcev predmetov, ampak v Mednarodno pisarno UL MF do 24. 4. 2017 predložite samostojno Listino študenta izključno za te predmete, kjer zapišete, katere od omenjenih predmetov boste opravljali, ime predmeta na gostiteljski fakulteti, št. ECTS predmeta in predložite program za vsak predmet posebej.› V kolikor v Mednarodni pisarni ne bomo mogli izdati soglasja za te predmete, se bomo o soglasju posvetovali z nosilcem posamičnega predmeta na UL MF. ›Končno Listino študenta potrdi Koordinator mobilnosti in predstojnik Katedre za interno medicino in kirurgijo.
  • »Learning agreement« oz. sporazum o študijskih obveznostih - Študijski sporazum je sporazum med študentom, matično in tujo institucijo, s katerim se določijo študijske obveznosti, ki jih študent namerava opraviti v tujini. ''Learning agreement'' mora vsebovati tiste predmete, za katere ste pridobili soglasje nosilcev predmetov na MF UL (dokazano opravljene obveznosti za te predmete vam bodo v celoti priznane), lahko pa se dodajo še drugi predmeti, ki jih želite opravljati. Minimalno skupno število obveznosti mora biti vsaj 20 ECTS kreditov za en semester in 40 ECTS za dva semestra. Študijski načrt je najpomembnejši dokument, ki vam zagotavlja, da vam bodo obveznosti, ki jih boste opravili v tujini, priznali tudi na matični ustanovi. Pri sestavi tega dokumenta vam pomaga koordinator, ki ta dokument tudi podpiše. Ker je velikokrat težko za toliko časa vnaprej določiti obveznosti, ki jih nameravate opravljati v tujini, vam priporočamo, da ste ves čas študija v tujini tudi v stiku s svojim koordinatorjem in ga obveščajte o morebitnih spremembah učnega načrta. Vsaka sprememba LA mora biti odobrena in potrjena s strani matične ustanove (koordinator MF), v določenih primerih tudi s strani institucionalnega koordinatorja (gospa Katja Cerjak) in strani gostujoče ustanove, drugače ni veljavna. Le ko je študijski sporazum podpisan s strani gostujoče univerze, je izmenjava dokončno potrjena.
  • ’Student Application Form’’ (obrazec dobite na spletnih straneh univerz oz. fakultet v tujini) - To je prošnja za sprejem na tujo univerzo. V obrazec se vpišejo podatki, ki jih zahteva določena univerza (predvsem so to vaši osebni podatki).
  • ‘’Transcript of records’’- Potrdilo o opravljenih obveznostih (izpiti, kolokviji) skupaj z oceno dobite brezplačno v študentski pisarni MF. Del obrazca je pretvornik ocen.

Vse naštete dokumente študent pošlje ali vnese (v primeru elektronskih prijav) na partnersko institucijo (Mednarodne pisarne). Kopije vseh dokumentov z vsemi podpisi mora študent dostaviti v Mednarodno pisarno UL MF. Pred odhodom v tujino se študent pripravi na bivanje v tujini (učenje jezikov) ter zbira informacije o instituciji (prijave za namestitev), kamor potuje. Glavni vir informacij je splet, koristni nasveti pa lahko pridejo tudi od študentov, ki so se podobnih izmenjav že udeležili.

 

Znanje tujih jezikov lahko poglobite z uporabo medicinskega izrazoslovja. ECTS MA je v preteklih letih v okviru projekta Medine Lingua zbrala medicinsko izrazoslovje v različnih jezikih. Rezultati projekta so dostopni na spletni strani projekta.

Medine.Lingua 

 

4. KAJ STORITI MED IN PO KONCU ŠTUDIJSKE IZMENJAVE?

Vsak študent je dolžan Mednarodni pisarni UL MF v roku enega meseca po pričetku študijske izmenjave podati vmesno vsebinsko poročilo, po koncu študijske izmenjave pa končno vsebinsko poročilo o študiju ali praktičnem usposabljanju na tuji instituciji. Ob koncu izmenjave mora študent predložiti tudi ostale dokumente: dokazilo o opravljenih obveznostih na tuji instituciji - Transcript of Records in potrdilo o trajanju izmenjave.

Mednarodna pisarna UL MF bo na podlagi predloženih dokumentov pripravila končni dokument o priznavanju obveznosti - Predlog za priznavanje obveznosti, opravljenih v času mednarodne mobilnosti.

 

Postopek priznavanja obveznosti zaključujemo 31. avgusta, kar pomeni, da morate do takrat urediti vse dokumente v zvezi s študijsko izmenjavo Erasmus+.

 

5. KJE NAJTI VEČ INFORMACIJ?

Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja

Služba za mednarodno sodelovanje Univerze v Ljubljani

Spletna stran Evropske komisije o programih izobraževanja in usposabljanja

Zaključna vsebinska poročila Erasmus študentov MF v letu

 


DOKUMENTI

 

Ostali splošni dokumenti


KONTAKT

mag. Jerneja Čelofiga

Mednarodna pisarna MF

international.erasmusmf.uni-lj.si

TEL: 01 543 7801