Pristojnosti Komisije za študentska vprašanja

 

Pristojnosti in Poslovnik Komisije za študentska vprašanja

 

Sestava in pristojnosti Komisije za študentska vprašanja

 

Komisija za študentska vprašanja (KŠV) šteje 6 članov, in sicer 4 visokošolske učitelje MF in 2 predstavnika študentov, ki ju vsako leto imenuje Študentski svet MF. 

V skladu s Pravilnikom o organizaciji in delovanju Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani

ima KŠV ima naslednje pristojnosti:

- rešuje vloge kandidatov za vpis po merilih za prehode za nadaljevanje študija na UL MF

- rešuje vloge kandidatov diplomantov za vpis v študijske programe na UL MF

- senatu UL MF predlaga v imenovanje člane Komisije za priznavanje predhodnega izobraževanja za namen nadaljevanja študija na UL MF

- odloča o izjemnem podaljšanju statusa študenta v skladu z veljavno zakonodajo in Pravili študija na UL MF

- odloča o izjemnem vpisu v višji letnik, kadar študent izpolnjuje izjemne pogoje Statuta UL in Pravil študija na UL MF

- odloča o pravicah študentov do ponovnega vpisa v isti letnik

- predlaga senatu pogoje, pod katerimi lahko študent , ki je za več kot dve leti prekinil študij, nadaljuje študij na UL MF

- obravnava in daje predloge za spremembo maturitetnih in vpisnih meril za študij v programih UL MF v odločanje senatu UL MF

- odloča o ostalih prošnjah študentov kot so: pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami, statusa študenta priznanega umetnika, o zadevah, ki so povezane s študijskim procesom in oprostitvijo plačila stroškov študija

- člani komisije skupaj z dekanom vodijo informativni dan na UL MF ter navzočim pojasnijo podrobnosti vpisnih in sprejemnih postopkov

- rešuje prošnje za izjemno, peto opravljana izpita na prošnjo študenta

 

 

Pogoji in Pravila študija na UL MF

 

Študij na UL MF urejajo Pravila študija na UL MF in Postopki in navodila za izvajanje med.štud.izmenjav ULMF

 

Rokovnik KŠV za študijsko leto 2017/2018

 

Seje KŠV v študijskem letu 2017/2018 bodo:

10.10. 2017

12.12. 2017

1.3. 2018

24.4. 2018 - prestavljeno na 10.5.2018

21.6. 2018

4.9. 2018

18.9. 2018

25.9. 2018

 

Navodila za oddajo prošenj o zadevah, ki so v pristojnosti KŠV in o zadevah, ki so povezane s študijskim procesom

Vloga za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami in prilagoditvami

 

Prošnje je potrebno oddati skladno z navodili za oddajo prošenj. Podpisane prošnje je treba najkasneje 3 delovne dni pred sejo KŠV nasloviti na:    

Komisija za študentska vprašanja
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana

 

Prošnja mora biti ustrezno utemeljena, k prošnji morajo biti priloženi ustrezni originalni dokumenti, na podlagi katerih bo lahko KŠV presojala o razlogih, navedenih v utemeljitvi prošnje. KŠV bo pri obravnavi prošenj študentov upoštevala le v uradne dokumente v slovenskem jeziku. Dokumenti v tujem jeziku brez uradnega prevoda v slovenski jezik so brezpredmetni. Pritožbo na odločbe KŠV je potrebno oddati najkasneje 3 delovne dni od datuma sprejetja odločbe KŠV. 

 

Vprašanja v zvezi z zadevami, ki so v pristojnosti KŠV in o zadevah, ki so povezane s študijskim procesom lahko naslovite v elektronski obliki na elektronski naslov KŠV:

 ksvmf.uni-lj.si

 

Pomembno:

KŠV UL MF ni dolžna odgovarjati na vprašanja, na katera so odgovori in pojasnila jasno razvidni v dostopnih dokumentih in navodilih.

Komisija ravno tako ni dolžna pojasnjevati ali utemeljevati odločitev po elektronski pošti ali telefonu in pozivati prosilce k dopolnitvi vloge.