Kratka zgodovina Medicinske fakultete in poučevanja medicine v Sloveniji

Prvi zametki MEDICINSKEGA IZOBRAZEVANJA v Sloveniji so se začeli leta 1653 z ustanovitvijo ACEDEMIAE OPEROSORUM v Ljubljani, v kateri je MEDICINSKI DEL vodil M. Gerbec (Gerbecius), avtor prvega celotnega opisa simptomov in znakov atrio-ventrikularnega bloka; motnje, ki jo je bilo mogoče objektivno opredeliti šele z razvojem elektrokardiografije več stoletij kasneje.

V času prosvetljenstva, leta 1753, je bila v Ljubljani ustanovljena BABIŠKA SOLA, ustanova z najdaljšo tradicijo zdravstvenega izobraževanja v Sloveniji. Ukinjena je bila leta 1988.

Leta 1782 je bil ustanovljen tudi MEDIKOKIRURSKI UČNI ZAVOD, ki je prenehal vpisovati nove študente leta 1848, v celoti pa je bil ukinjen leta 1850.

Nov razvoj medicinskega izobraževanja je Slovenija doživela med ustanovitvijo Ilirskih provinc, ko so v Ljubljani ustanovili ECOLE CENTRALE, in v njenem okviru tudi MEDICINSKI LICEJ, vendar je deloval le v obdobju 1809 do 1813, saj je bil ukinjen po ponovni vzpostavitvi avstroogrske oblasti.

Sloveniji pa je MEDICINSKO FAKULTETO uspelo dobiti šele po osvoboditvi izpod avstroogrske oblasti v kraljevini SHS. 1919 leta je bila namreč ustanovljena Univerza v Ljubljani, katere sestavni del je bila tudi Medicinska fakulteta. Pomembno vlogo pri razvoju medicinskega izobraževanja je imel tudi dr. Oražen, ki je medicinski fakulteti in njenim študentom zapustil tudi svoje premoženje, ki ga študenti poznajo kot dva Oražnova študentska domova. Medicinska fakulteta je imela sprva le štiri semestre, leta 1940 pa je dobila še peti in sesti semester. Med okupacijo je delo fakultete prenehalo (kulturni molk), po zmagi v drugi svetovni vojni pa je bila leta 1945 ustanovljena popolna medicinska fakulteta. Medicinska fakulteta se je razvijala in dobila dva oddelka: oddelek za splošno medicino in oddelek za stomatologijo. Razvil se je tudi podiplomski študij, ki je v veliki meri interdisciplinaren. Medicinska fakulteta je tesno povezana tudi z dodiplomskim študijem farmacije in tudi drugih visokošolskih ustanov.